Budowlane drewno zgodne z wymogami UE

Niecertyfikowane drewno montujemy na własną odpowiedzialność w konstrukcji dachu, warto poznać konsekwencje!
Niecertyfikowane drewno montujemy na własną odpowiedzialność w konstrukcji dachu, warto poznać konsekwencje! 

Drewno jest materiałem powszechnie dostępnym. Jednakże nie każde drewno nadaję się do użytku zgodnego z normami UE. Tylko to, które posiada certyfikat CE może być wykorzystywane do budowy. Warto zatem zwracać uwagę na pochodzenie materiałów budowlanych w tym drewna.

Wstęp

Państwa członkowskie ustanowiły przepisy, w tym wymagania, odnoszące się nie tylko do bezpieczeństwa budynków i innych obiektów budowlanych, lecz także do zdrowia, trwałości, oszczędności energii, ochrony środowiska, aspektów ekonomicznych i innych aspektów istotnych z punktu widzenia interesu publicznego. Drewno jest z punktu widzenia UE materiałem budowlanym, którego jakość nie może budzić żadnych wątpliwości, jako budulca konstrukcyjnego.
Ustanowione na szczeblu Unii lub na szczeblu państw członkowskich przepisy ustawowe i wykonawcze, środki administracyjne lub orzecznictwo, dotyczące obiektów budowlanych, mogą mieć wpływ na wymagania dotyczące wyrobów budowlanych takich jak drewno konstrukcyjne.
Tarcica konstrukcyjna bez oznakowania znakiem CE powinna być sprzedawana wyłącznie do niekonstrukcyjnego zastosowania, na przykład do wytwarzania architektury ogrodowej.
Natomiast tarcica konstrukcyjna stosowana w budownictwie zgodnie z obowiązującymi przepisami powinna być sortowana wytrzymałościowo.
Sortowanie to ma na celu określenie klasy wytrzymałości tarcicy.

W Polsce wytrzymałościowe sortowanie tarcicy konstrukcyjnej metodą wizualną odbywa się zgodnie z normą PN-82/D – 94021. Sama metoda badania wytrzymałościowego metodą wizualną jest dość mało wiarygodna i obarczona dużym błędem.
Od lipca 2013 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 305/2011 z 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG.
Jeżeli drewno budowlane objęte jest normą zharmonizowaną lub jest zgodne z wydaną dla niego europejską oceną techniczną, producent sporządza deklarację właściwości użytkowych przy wprowadzeniu takiego wyrobu do obrotu.

Wyrób budowlany – drewno budowlane

„Wyrób budowlany” – drewno budowlane, oznacza każdy wyrób lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu w celu trwałego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich częściach, którego właściwości wpływają na właściwości użytkowe obiektów budowlanych w stosunku do podstawowych wymagań dotyczących obiektów budowlanych.
Jeżeli drewno budowlane objęte jest normą zharmonizowaną lub jest zgodne z wydaną dla niego europejską oceną techniczną, informacje w każdej formie o jego właściwościach użytkowych w odniesieniu do zasadniczych charakterystyk, można podać wyłącznie, o ile zostały włączone do deklaracji właściwości użytkowych i w niej wyszczególnione.
Artykuł 8 ust. 5 ustawy o systemie oceny zgodności zawiera zakaz wprowadzania do obrotu lub oddawanie do użytku wyrobu nie posiadającego oznakowania zgodności, jeżeli wyrób ten podlega takiemu oznakowaniu. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 8 lipca 2009 r. VI SA/Wa 606/2009

Oznakowanie CE drewna budowlanego

Poprzez umieszczenie lub zlecenie umieszczenia oznakowania CE producent wskazuje, że bierze na siebie odpowiedzialność za zgodność drewna budowlanego z deklarowanymi właściwościami użytkowymi oraz za jego zgodność ze wszystkimi mającymi zastosowanie wymaganiami określonymi w niniejszym rozporządzeniu i innym stosownym ustawodawstwie harmonizacyjnym Unii odnoszącym się do umieszczania tego oznakowania.
Dla każdego drewna budowlanego objętego normą zharmonizowaną lub dla którego wydana została europejska ocena techniczna oznakowanie CE jest jedynym oznakowaniem potwierdzającym zgodność wyrobu budowlanego z deklarowanymi właściwościami użytkowymi w odniesieniu do jego zasadniczych charakterystyk, objętych tą normą zharmonizowaną lub europejską oceną techniczną.
Zgodnie z certyfikatem CE drewno powinno posiadać określoną wytrzymałość. Sytuacja w której drewno ulega uszkodzeniu, dowodzi, że albo produkt do końca nie spełnia określonych norm, albo dekarz popełnił błąd przy jego zastosowaniu i np. poddał niewłaściwemu naciskowi. Zastosowanie drewna niecertyfikowanego w konstrukcji dachu, czyli takiego które nie spełnia norm UE, a tym samym nie ma certyfikatu CE obciąża dekarza odpowiedzialnością (karną, cywilną) za użycie wyrobu niedopuszczonego do użytku czyli nie posiadające certyfikatu CE.
Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności, pozytywny wynik oceny zgodności z zasadniczymi wymaganiami dokonywanej przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą stanowi podstawę do wydania producentowi lub jego upoważnionemu przedstawicielowi certyfikatu zgodności. Wyrok Zespołu Arbitrów – Urząd Zamówień Publicznych z dnia 4 czerwca 2007 r. UZP/ZO/0-631/07
Poprzez umieszczenie lub zlecenie umieszczenia oznakowania CE na drewnie budowlanym producent powinien wskazać, że bierze na siebie odpowiedzialność za zgodność tego wyrobu z deklarowanymi właściwościami użytkowymi.

Przykład praktyczny

Dekarz nie zastosował certyfikowanego drewna przy budowie więźby dachowej. Jakie czekają go konsekwencje w przypadku, kiedy sprawa trafi do sądu?
Dekarz może odpowiadać zarówno na drodze karnej, jak również na drodze cywilnej za korzystanie z niecertyfikowanego drewna przy budowie. Jeżeli chodzi o odpowiedzialność karną, dekarz narażony jest na karę grzywny, czy karę więzienia. Wiele w tym wypadku zależy od skali nadużycia.
Jeżeli chodzi o odpowiedzialność cywilną, jest to odpowiedzialność odszkodowawcza, która w przypadku użycia niecertyfikowanego drewna może być duża z przepadkiem mienia i naprawieniem szkody na rzecz poszkodowanego włącznie.
Podstawa prawna:
ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG.

Przemysław Gogojewicz


Budowlane drewno zgodne z wymogami UE
4.9 (98.46%) 13 głos[ów]


dołącz do dyskusji

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


Zobacz także