Informacja o przetargu na prace budowlane małopolskie, Kraków

 

Grupa Hoteli WAM Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. św. Gertrudy 26-29, 31-048 Kraków, tel. (12) 618-40-10, www.hotelewam.pl ogłasza wszczęcie postępowania przetargowego w zakresie wyboru: WYKONAWCY KOMPLEKSOWYCH PRAC BUDOWLANYCH związanych z dostosowaniem do obowiązujących przepisów ppoż. Zamku Czocha w Suchej, 59-820 Leśna

Rozpatrywane będą wyłącznie oferty złożone zgodnie ze Specyfikacją, Dokumentacją Projektową i Wymaganiami Przetargowymi, które są dostępne w siedzibie Zamawiającego lub na stronie internetowej www.hotelewam.pl (zakładka Ogłoszenia). W sprawie wizji w Zamku Czocha w Suchej prosimy o kontakt z Dyrektorem Hotelu – tel. 75 721 15 53 22.

Warunkiem przystąpienia do postępowania jest wpłacenie przed terminem składania ofert wadium w wysokości 75 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100) na numer konta podany w Wymaganiach Przetargowych. Oferty będą przyjmowane w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego (adres jak wyżej). Minimalny termin ważności oferty: 6 miesięcy.

Nieprzekraczalny termin składania ofert: 19.08.2014 r. do godz. 14.00. Decyduje data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. Oferta złożona po terminie nie będzie rozpatrywana. Oferta powinna być dostarczona w zaklejonej kopercie z dopiskiem ” Przedmiot postępowania Zamek Czocha – dostosowanie do przepisów ppoż. – nie otwierać przed 19.08.2014″.

Otwarcie ofert nastąpi w terminie do 7 dni od daty składania ofert.

Postępowanie przeprowadzone będzie zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. Grupa Hoteli WAM Sp. z o.o. w Krakowie zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, odstąpienia od przetargu, jak również unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. Spółka zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany Ogłoszenia lub Warunków Przetargu.


Informacja o przetargu na prace budowlane małopolskie, Kraków
5 (100%) 3 głos[ów]

dołącz do dyskusji

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


Zobacz także