Remont dachu hali sportowej w Krośnicach

 

NAZWA I ADRES: Gmina Krośnice , ul. Sportowa 4/20, 56-320 Krośnice, woj. dolnośląskie, tel. 071 3846019, faks 071 3846015.

Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.krosnice.pl/ I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont dachu hali sportowej w Krośnicach.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest remont dachu hali sportowej w Krośnicach w systemie SikaRoofR MTC lub równoważnym.
CPV:
45214200-2 – Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załączniki:
Załącznik nr 1 do SIWZ Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
Załącznik nr 2 do SIWZ Opis techniczny
Załącznik nr 3 do SIWZ Przedmiar robot
oraz
obmiary pobrane z natury (zalecana wizja terenowa Wykonawcy) na miejscu budowy.
Załączony do SIWZ przedmiar robót jest dokumentem pomocniczym do skalkulowania ceny oferty i jej sporządzenia.
Zamawiający podkreśla, że przyjął zasadę wynagrodzenia ryczałtowego, w związku z czym przedmiar robót stanowiący podstawę sporządzenia kosztorysu ofertowego jest opracowaniem wtórnym w stosunku do opisu technicznego i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. Zawarte w przedmiarze robót zestawienia mają jedynie zobrazować skalę robót budowlanych i pomóc Wykonawcom w oszacowaniu kosztów realizacji przedmiotu zamówienia. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z należytą realizacją przedmiotu zamówienia wynikające z opisu technicznego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiaru i obmiaru robót, zalecanej wizji lokalnej na miejscu przyszłej budowy, jak również wszystkie pozostałe koszty, bez których nie można wykonać przedmiotowego zamówienia. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które zmierzają do prawidłowego i należytego wykonania przedmiotu zamówienia oraz które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.
Cena zamówienia jest wynagrodzeniem ryczałtowym.
Zamawiający sugeruje od Wykonawców bardzo szczegółowego sprawdzenia (w terenie) warunków wykonania zamówienia w celu zdobycia informacji, które mogą być konieczne do przygotowania prawidłowej oferty oraz podpisania umowy. Koszty wynikające z ww. obowiązków, winny być uwzględnione przez Wykonawcę w cenie ryczałtowej zadania.
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniającychZamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych do 20% wartości zamówienia podstawowego
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.42.00-2.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium w wysokości 3.500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięć złotych 00/100)
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenia oświadczenia – załącznik nr 5 do SIWZ
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca wykaże, iż w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną (budowa lub remont) polegającą na wykonaniu porycia dachowego w systemie SikaRoofR MTC lub równoważnym o powierzchni dachu min. 1000 m2.
Wykonawca winien przedłożyć wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
Określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez Wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń:
Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że wykonał i prawidłowo ukończył w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu porycia dachowego w systemie SikaRoofR MTC lub równoważnym o powierzchni dachu min. 1000 m2 (załącznik nr 4 do SIWZ).
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenia oświadczenia – załącznik nr 5 do SIWZ
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca przedstawi wykaz osób, które będą kierowały robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (przynajmniej jedna osoba musi legitymować się uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno – budowlanej) oraz przedłoży oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia zgodnie z ustawą Prawo budowlane (załącznik nr 8 do SIWZ);
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca przedłoży opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 100.000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych);
Do polisy należy załączyć dowód opłacenia składki
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
2. Strony dopuszczają możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy – w sytuacji, gdy zmiana w trakcie realizacji umowy dotyczy:
a) zmiany jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla objętego proponowaną zmianą elementu robót budowlanych lub zmiana technologii,
b) aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów,
c) wady w dokumentacji projektowej lub w innych dokumentach budowy,
d) zmiany producenta urządzeń lub wyposażenia,
e) zmiany wymiarów, położenia lub wysokości części robót budowlanych,
f) zmiany w kolejności i terminach wykonywania robót budowlanych,
g) zmiany ilości robót budowlanych, usług lub dostaw, pod warunkiem, że wynikają one z dokumentacji projektowej i zasad wiedzy technicznej,
h) rezygnacji z wykonania części robót budowlanych, zgodnie z przedstawionym uzasadnieniem Zamawiającego,
i) robót zamiennych rozumianych również jako (rozwiązania zamienne) polegających na wykonaniu innych robót budowlanych niż te, które zostały przewidziane w dokumentacji projektowej, a których wprowadzenie jest uzasadnione względami funkcjonalno-użytkowymi oraz usprawnieniem procesu budowy.
j) zmiany danych osobowych, w tym również przedstawicieli stron;
3. Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę.
4. Zmiany umowy nie mogą wykraczać poza zakres świadczenia określony w SIWZ,
5. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 2 jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego:
a) opis propozycji zmiany,
b) uzasadnienie zmiany.
6. Zmiany, o których mowa w ust. 2, mogą zostać dokonane, jeżeli ich uzasadnieniem są niżej wymienione okoliczności:
a) obniżenie kosztu wykonania robót lub kosztu eksploatacji ( użytkowania obiektu),
b) zmiana obowiązujących przepisów,
c) podniesienie jakości i bezpieczeństwa wykonanych robót ,
d) opóźnienia, utrudnienia, zawieszenia robót lub przeszkody spowodowane przez lub dające się przypisać Zamawiającemu
e) zaistnienie nieprzewidzianych warunków geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk, wyjątkowo niekorzystnych warunków klimatycznych, a także innych przeszkód lub skażeń uniemożliwiających kontynuowanie umowy na przewidzianych w niej warunkach,
f) siła wyższa.
7. Zmiana umowy nie może dotyczyć podwyższenia wynagrodzenia Wykonawcy ustalonego w § 5.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.krosnice.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedziba Urzędu Gminy Krośnice, ul. Sportowa 4 56-320 Krośnice pokój nr 20.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.06.2014 godzina 10:00, miejsce: siedziba Urzędu Gminy Krośnice, ul. Sportowa 4 56-320 Krośnice pokój nr 17.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Remont dachu hali sportowej w Krośnicach
Oceń artykuł

dołącz do dyskusji

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


Zobacz także