REMONT DACHU KAMIENICY MIESZKALNEJ PRZY UL. UŁAŃSKIEJ 7 W ZIELONEJ GÓRZE

 

Zielona Góra: REMONT DACHU KAMIENICY MIESZKALNEJ PRZY UL. UŁAŃSKIEJ 7 W ZIELONEJ GÓRZE

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej , ul. Zjednoczenia 110, 65-120 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68 322-91-86, faks 68 322-91-84.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgkim.zgora.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: REMONT DACHU KAMIENICY MIESZKALNEJ PRZY UL. UŁAŃSKIEJ 7 W ZIELONEJ GÓRZE.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu dachu budynku mieszkalnego przy ul. Ułańskiej 7 w Zielonej Górze.
Zakres prac i kolejność realizacji zgodnie przedmiarem robót oraz dokumentacją, tj.:
WYKAZ PLANOWANYCH ROBÓT – PRACE REMONTOWE.
DACH:
Wymiana całkowita pokrycia dachowego, dachówki, gąsiory na kalenicach -dachówka karpiówka ceramiczna układana w łuskę pojedynczo, na skraju masardu 1 i 2 podwójnie w łuskę
Wymiana łat pod montaż dachówek
Ułożenie membrany przeciw wilgociowej/wiatrowej na całej powierzchni dachu
Impregnacja przeciw grzybiczo – insektowa całej konstrukcji dachu
Wykonanie nadbitek na krokwie oraz inne elementy drewniane pod łaty w celu wyrównania powierzchni dachu
Renowacja konstrukcji i uzupełnienie ubytków krokwi ,krokwi koszowych ,słupów ,murłat, jętek i płatwi ok 30%
Wymiana polepy na dolnym mansardzie na ocieplenie z wełny mineralnej ok 30%
Okap- podbitka do renowacji i wymiana elementów drewnianych podbitki ok.50%
Deska- okap nad mansardem renowacja i wymiana elementów drewnianych okapu ok.50%
Wymiana daszku nad wejściem na blachę cynk-tytan min 0,63mm oraz renowacja elementów drewnianych oraz wymiana rynienek na cynk-tytan -strona północna wg rys.
Wymiana daszku nad wykuszem na dachówkę karpiówkę oraz renowacja elementów drewnianych oraz wymiana rynienek na cynk-tytan -strona północna wg rys.
Montaż płotka śniegowego wokół dachu
Renowacja okien drewnianych i malowanie w kolorze białym
Renowacja strychowych okienek wole oczka i malowanie w kolorze białym uzupełnienie szklenia
Wymiana okienek wyłazowych na poddaszu
Renowacja wykuszy na dolnym mansardzie oraz wymiana poszycia na cynk-tytan wraz montażem na ściankach bocznych dachówek -pionowo, wymiana obróbek blacharskich na górnym gzymsie wykusza oraz uzupełnienie tyków w licu wykuszy -kolor biały
Boczne ścianki wykuszy zaizolować materiałami przeciwwilgociowymi
Wykonanie obróbki blacharskiej dookoła okienek, na styku wykusza z dachówką z części dachu cynk – tytan
Montaż wywiewników ceramicznych w kolorze dachówki na końcach odpowietrzenia instalacji kanalizacyjnej
Rynny do wymiany na cynk-tytan
Rury spustowe do wymiany na cynk-tytan
Kominy do przemurowania od stropu poddasza do wysokości ok 50cm nad kalenicę -pomalować i otynkować w kolorze białym, wykonać obróbki blacharskie z cynk-tytan, wkłady zostawić, wymienić wyczystki na nowe wg zaleceń kominiarza
OKNA:
Renowacja lub wymiana okien w wolich oczkach na identyczne
Wymiana okien wyłazowych / połaciowych na nowe o podobnych gabarytach
Renowacje wszystkich okien drewnianych w dolnym mansardzie
INNE:
Rura CO na dachu, ocieplenie + obicie deską drewnianą 40/30cm ok. 40mb
Zamawiający informuje, że wszystkie materiały występujące – w części I siwz, przedmiarze robót objętych postępowaniem – pod nazwą producenta zostały podane przykładowo. Mogą być one zastąpione innymi materiałami równoważnymi, pod warunkiem użycia nie gorszych materiałów niż podane, oraz utrzymania zakładanej efektywności.
Wyrób równoważny zamawiający uzna za taki sam, który będzie miał te same cechy funkcjonalne, wizualne, materiałowe i techniczne co konkretny produkt wskazany w opisie przedmiotu zamówienia z nazwy lub pochodzenia. Jego jakość nie może być gorsza od jakości opisanego przedmiotu zamówienia..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.19.10-6.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.09.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: nie dotyczy
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje warunku. Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0 – 1, tj. nie spełnia/spełnia, w oparciu o oświadczenie dołączone do oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 2.1. do formularza oferty będącego integralną częścią SIWZ.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W szczególności Wykonawca musi wykazać się wykonaniem co najmniej trzech robót budowlanych, których przedmiotem było wykonywanie remontu dachu o wartości każdej roboty co najmniej 110 tyś. złotych – potwierdzonych dowodami, wydanymi przez podmiot na rzecz którego zostały wykonane, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazującymi, że zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (Zamawiający nie dopuszcza sumowania zadań celem uzyskania wymaganego warunku kwotowego); Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0 – 1, tj. nie spełnia/spełnia, w oparciu o wykaz robót, dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty, których wzór stanowi załącznik nr 3 do formularza oferty będącego integralną częścią SIWZ.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje warunku. Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0 – 1, tj. nie spełnia/spełnia, w oparciu o oświadczenie dołączone do oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 2.1. do formularza oferty będącego integralną częścią SIWZ.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W szczególności Wykonawca musi dysponować następującymi osobami: (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez Wykonawców, oceniany będzie ich łączny potencjał kadrowy, oraz łączne kwalifikacje): – minimum 1 osobą z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia, która odbyła co najmniej 2 – letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych (zgodnie z § 8 ust. 1 rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz. U. Nr 150, poz. 1579). Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0 – 1, tj. nie spełnia/spełnia, w oparciu o oświadczenie dołączone do oferty, których wzór stanowi załącznik nr 4 do formularza oferty, będącego integralną częścią SIWZ.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje warunku. Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0 – 1, tj. nie spełnia/spełnia, w oparciu o oświadczenie dołączone do oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 2.1. do formularza oferty będącego integralną częścią SIWZ.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zmiany do umowy będą sporządzane w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:
1) zmiana pracownika Wykonawcy przedstawionego w ofercie:
a) Wykonawca z własnej inicjatywy może zaproponować zmianę pracownika w następujących przypadkach:
– śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych pracownika Wykonawcy,
– niewywiązywania się pracownika z obowiązków wynikających z umowy,
– jeśli zmiana personelu jest konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacja).
b) Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany pracownika Wykonawcy, jeżeli uzna, że nie wykonuje on swoich obowiązków wynikających z umowy;
2) ewentualna zmiana terminu zakończenia umowy pod warunkiem:
a) zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych, które w sposób obiektywny uniemożliwiają terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy;
b) prace objęte umową zostały wstrzymane przez właściwe organy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy;
c) wystąpienia czynników zewnętrznych, typu: niemożliwe do przewidzenia zdarzenia losowe, jak np. pożar, powódź, huragan, itp., a także dłużej utrzymujące się niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót;
d) zajdzie konieczność uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji danych, zgód bądź pozwoleń osób trzecich lub właściwych organów;
e) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron;
3) wprowadzenie robót zamiennych, pod warunkiem, gdy są objęte przedmiotem umowy, a zastosowanie ich jest korzystniejsze dla Zamawiającego, np. warunków bezpieczeństwa obiektu, pod względem skrócenia terminu wykonania poszczególnych odcinków robót oraz gdy nie powodują zmiany ceny umownej,
4) zmiana technologii wykonywanych robót, pod warunkiem wprowadzenia technologii nowocześniejszej oraz gdy nie powoduje to zmian ceny umownej lub na skutek zmian prawnych wymuszających wprowadzenie nowocześniejszej technologii, lub też z powodu istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektowej.
5) zmiana obowiązującej stawki VAT. Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę.
6) zmiana terminu zakończenia umowy na skutek braków, lub błędów w dokumentacji projektowej, które to powodują konieczność wstrzymania czasowego realizacji robót,
7) w zakresie zmiany Podwykonawców, o których mowa w § 10 ust. 1 lub wprowadzenia innych
Podwykonawców i/lub dalszych Podwykonawców, pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w § 10 dotyczących umowy o podwykonawstwo.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zgkim.zgora.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w siedzibie zamawiającego: ul. Zjednoczenia 110, 65-120 Zielona Góra, pokój 101..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.06.2014 godzina 08:00, miejsce: ul. Zjednoczenia 110, 65-120 Zielona Góra, pokój 101 lub przesłać na adres Zamawiającego..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


REMONT DACHU KAMIENICY MIESZKALNEJ PRZY UL. UŁAŃSKIEJ 7 W ZIELONEJ GÓRZE
Oceń artykuł

dołącz do dyskusji

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


Zobacz także