Jak się zabezpieczyć przed niewykonaniem umowy, aby szybko i skutecznie odzyskać swoje należności

Jak się zabezpieczyć przed niewykonaniem umowy, aby szybko i skutecznie odzyskać swoje należności, hipoteka umowna. - Katarzyna Podyma
Jak się zabezpieczyć przed niewykonaniem umowy, aby szybko i skutecznie odzyskać swoje należności, hipoteka umowna. - Katarzyna Podyma 

Jednym ze sposobów na szybkie odzyskanie należności jest zawarcie w umowie lub w odrębnym dokumencie sporządzonym w formie aktu notarialnego, oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji wprost z tego aktu notarialnego. Dzięki temu zabiegowi możemy uzyskać tytuł egzekucyjny bez konieczności prowadzenia długiego sporu sądowego, zmierzającego do ustalenia przyczyn i podstaw płatności.

Taki rodzaj zabezpieczenia umów jest dla wierzyciela bardzo atrakcyjny, bowiem w znaczny sposób skraca wierzycielowi czas od powstania zobowiązania do momentu uzyskania możliwości rozpoczęcia egzekucji. W normalnym toku sprawy, wierzyciel musi najpierw przejść długą drogę sądową, w której będzie zmuszony wykazywać przed sądem swoje racje aby uzyskać wyrok. Dopiero po nadaniu na ten wyrok klauzuli wykonalności będzie mógł sięgnąć do majątku dłużnika.

Z kolei akty notarialne zawierające odpowiednio sprecyzowane klauzule o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kodeksu postępowania cywilnego (w skrócie k.p.c.). zastępują wyrok sądowy i są samodzielnym tytułem egzekucyjnym. Rodzaje oświadczeń (aktów notarialnych) o dobrowolnym poddaniu się egzekucji zostały uregulowane na gruncie kodeksu postępowania cywilnego.

Przepis art. 777 § 1 pkt. 4 k.p.c. określa jako tytuł egzekucyjny akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji i który obejmuje obowiązek zapłaty sumy pieniężnej lub wydania rzeczy oznaczonych co do gatunku, ilościowo w akcie określonych, albo też wydania rzeczy indywidualnie oznaczonej, gdy w akcie wskazano termin wykonania obowiązku lub zdarzenie, od którego uzależnione jest wykonanie.
Przykładem takiej klauzuli może być złożone w akcie notarialnym (umowie sprzedaży) przez sprzedającego mieszkanie, oświadczenie o zobowiązaniu się do wydania kupującemu sprzedanego mieszkania w terminie 7 dni od dnia podpisania aktu notarialnego i dobrowolnym poddaniu się egzekucji w zakresie tego obowiązku wprost z aktu notarialnego.

W takiej sytuacji, gdy mimo sprzedaży nieruchomości sprzedawca wciąż nie chce jej opuścić (dalej w niej zamieszkuje lub nie zabrał swoich rzeczy) i nie przekazał w ustalonym terminie mieszkania kupującemu, to kupujący może wówczas wystąpić do sądu o nadanie klauzuli wykonalności bezpośrednio na ten akt i na tej podstawie skierować sprawę do komornika o przymusowe opróżnienie mieszkania.

Innym przykładem zastosowania takiej klauzuli może być złożone przy zawarciu umowy sprzedaży okien, dachu lub innych wyrobów budowlanych oświadczenie, o zobowiązaniu się do wydania kupującemu określonej w umowie ilości i jakości towaru. W przypadku, gdy sprzedający odmówi wydania, pomimo zapłaty przez kupującego zaliczki bądź ceny, kupujący będzie mógł wystąpić do sądu o nadanie klauzuli wykonalności i prowadzić egzekucję na podstawie tego aktu.

Z kolei przepis art. 777 § 1 pkt. 5 kpc wskazuje, że tytułem egzekucyjnym jest akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji i który obejmuje obowiązek zapłaty sumy pieniężnej do wysokości w akcie wprost określonej (lub oznaczonej za pomocą klauzuli waloryzacyjnej), gdy akt określa warunki upoważniające wierzyciela do prowadzenia egzekucji przeciwko dłużnikowi na podstawie tego aktu (gdy w akcie wskazano zdarzenie, od którego uzależnione jest wykonanie obowiązku, jak również termin, do którego wierzyciel może wystąpić o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności);

Przykładem zastosowania takiej klauzuli może być złożone przy zawarciu umowy sprzedaży okien, dachu lub innych wyrobów budowlanych oświadczenie, o zobowiązaniu się do zapłacenia sprzedającemu określonej w umowie kwoty, wraz z wskazaniem terminu do którego sprzedający będzie mógł wystąpić o nadanie klauzuli wykonalności wprost z aktu notarialnego.

W takiej sytuacji, gdy mimo zakupu towaru, kupujący wciąż nie chce za niego zapłacić, to sprzedawca może wówczas wystąpić do sądu o nadanie klauzuli wykonalności bezpośrednio na ten akt i na tej podstawie skierować sprawę do komornika o przymusową zapłatę.
Egzekucja na podstawie aktu notarialnego może dotyczyć zarówno roszczeń istniejących w chwili zawierania aktu jak i roszczeń przyszłych.

W przypadku niewywiązania się przez dłużnika z obowiązku zapłaty w określonym terminie, wierzyciel po uzyskaniu klauzuli wykonalności na przedmiotowy akt notarialny, może skierować sprawę bezpośrednio do komornika z wnioskiem o przeprowadzenie egzekucji i w trybie przymusowym wyegzekwować swoją należność wynikającą z aktu notarialnego. Warto rozważyć takie rozwiązanie i już na etapie negocjacji skonsultować się z prawnikiem i wpisać je do umowy.

Katarzyna Podyma Kancelaria Radcy Prawnego

Katarzyna Podyma
Kancelaria Radcy Prawnego
Plac Wolności 3/4a
40-078 Katowice
tel. 32 400 89 91
tel. kom. 500 195 706
sekretariat@katarzynapodyma.com
www.katarzynapodyma.com

Data utworzenia: 14.06.2018


Jak się zabezpieczyć przed niewykonaniem umowy, aby szybko i skutecznie odzyskać swoje należności
4.9 (97.07%) 41 głos[ów]


Komentarze

  • ostrożny napisał(a):

    W obecnych czasach dosyć często zdarzają się przypadki nierzetelności ze strony zarówno sprzedającego jak i kupującego. Taka sytuacja występuje często przy zakupie usług budowlanych. Z jednej strony nierzetelność wykonawcy, któremu została zapłacona część należności, a który nie wywiązał się z umowy, z drugiej strony zlecający, który nie zapłacił wykonawcy za usługę. Dlatego warto w umowie zawrzeć klauzulę o dobrowolnym poddaniu się egzekucji, co znacznie ułatwi proces dochodzenia praw.

dołącz do dyskusji

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


Zobacz także