Na rynku

15 lat minęło jak jeden dzień ! Relacja z Jubileuszu Stowarzyszenia DAFA

Stowarzyszenie Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad DAFA rozpoczęło działalność ponad 15 lat temu. Jubileuszowe spotkanie odbyło się 19 maja w miejscowości Józefów.

Uroczystość uświetniło swoją obecnością ponad 100 członków i przedstawicieli najsolidniejszych firm budowlanych zrzeszonych w Stowarzyszeniu.

Obchody jubileuszu połączone zostały z Walnym Zebraniem Członków, które było okazją do podsumowania działalności DAFA w 2021 roku.

Obrady poprowadzili mec. Maciej Boryczko oraz mec. Piotr Tracz z blisko współpracującej ze Stowarzyszeniem Kancelarii Gessel.

Uczestnicy Gali
Uczestnicy Gali

Uroczystego otwarcia obrad dokonał Prezes Piotr Olgierd Korycki, który podziękował za zaangażowanie wielu osób w projekty Stowarzyszenia, stawiające DAFA na pozycji opiniotwórczej organizacji branżowej. 

Stowarzyszenie jest cenione za wiedzę przekazywaną w postaci wytycznych, które mają na celu kształtowanie najlepszych praktyk i doskonalenie jakości polskiego budownictwa.

Prezes podkreślił, że DAFA ma dostęp do międzynarodowej bazy wiedzy i wytycznych dzięki współpracy członkowskiej z organizacjami branżowymi: (BuGG Bundesverband

GebäudeGrün e. V., IFBS – Internationaler Verband für den Metallleichtbau, IFD – International Federation for the Roofing Trade , FLL – Die Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e.V.).

W swoim przemówieniu wskazał na inicjatywy Stowarzyszenia w ochronie interesów branży, wymieniając poparcie apelu 14 organizacji o umożliwienie ich przedstawicielom zgłaszania uwag do zmian proponowanych przez Komisję Europejską w rozporządzeniu dot. CPR ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych. Adresatem apelu było Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii.

Podsumował działalność Rady Technicznej, której działania mają na celu wsparcie techniczne i pomoc przy problematycznych kwestiach projektowych, wykonawczych i odbiorowych.

Piotr Korycki
Piotr Korycki

Katarzyna Wiktorska podsumowała ubiegłoroczną działalność szkoleniową, rozpoczynając od zorganizowanego z inicjatywy członkówszkolenia poświęconego racjonalizacji ochrony danych osobowych umowach o roboty budowlane. Szkolenie poprowadzili eksperci Kancelarii Gessel: mec. Adam Kraszewski i mec. Marcin Maciejak, specjalizujący się m.in. w prawie własności intelektualnej.

Katarzyna Wiktorska
Katarzyna Wiktorska

Ewelina Klin zrelacjonowała webinaria WIRTUALNEJ AKADEMII DAFA, obejmujące w ubiegłym roku obszar ppoż, fizyki budowli oraz dachów zielonych.

W maju odbyło się szkolenie „Jak skutecznie zabezpieczyć budowę przed pożarem”?, przygotowane i poprowadzone przez Panią Monikę Hyjek.

W lipcu specjalistyczną wiedzą w temacie „Zagadnień cieplno-wilgotnościowych projektowania i realizacji stropodachów żelbetowych” podzielił się dr inż. Paweł Krause z Politechniki Śląskiej.

Zagadnienia „Dachów zielonych w kontekście możliwości i rozwiązań technologicznych” zaprezentował Pan Paweł Kapelanowski w trakcie warsztatów online w ramach projektu Eco-Miasto.

W październiku Stowarzyszenie zorganizowało stacjonarne szkolenie zgłębiające wątek „Gwarancji na materiały i negocjacji jej warunków, aby ustrzec się przed ryzykowną decyzją.

Warsztaty dla ponad 40 uczestników poprowadziło dwóch wybitnych specjalistów z kancelarii Gessel: mec. Maciej Boryczko – radca prawny oraz mec. Piotr Tracz – adwokat.

Uczestnicy zebrania
Uczestnicy walnego zebrania

Istotną rolę w podnoszeniu świadomości i jakości branży stanowią opracowywane w DAFA wytyczne – w ubiegłym roku pod egidą Stowarzyszenia działało 8 Grup Merytorycznych i Tematycznych, opracowujących wytyczne techniczne. Efekty ich prac podsumowali ich reprezentanci.

Ewelina Klin omówiła działania Grupy Merytorycznej DACHY ZIELONE skoncentrowane na wydanej w minionym roku aktualizacji „Wytycznych dla dachów zielonych” FLL. Wykorzystanie w praktyce wiedzy z wytycznych będzie miało wpływ na poprawę jakości projektowania, wykonywania oraz pielęgnacji dachów zielonych. 

Ponadto DAFA wzięła udział w konsultacjach projektu Ministerstwa Infrastruktury związanego z retencją oraz wniosła uwagi do projektu ustawy Ministerstwa Klimatu i Środowiska o zmianie niektórych ustaw w celu wzmocnienia klimatycznego wymiaru polityki miejskiej. 

Ewelina Klin
Ewelina Klin

Monika Hyjek omówiła działalność Grupy Merytorycznej PPOŻ, skoncentrowane na aktualizacji wytycznych „Bezpieczeństwo pożarowe dachów” w zakresie bezpiecznego wykonywania instalacji solarnych na dachach płaskich. 

Monika Hyjek wskazała na reprezentowanie przez DAFA interesów branży w postaci zgłoszonych uwag do „Projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”. 

Uwagi, przygotowane przez Członków Grupy Merytorycznej PPOŻ. – Monikę Hyjek i Krzysztofa Bagińskiego, bazowały w większości na zapisach z wytycznych technicznych DAFA.

Następnie prelegentka podsumowała aktywność Grupy Tematycznej ODDYMIANIE GRAWITACYJNE, zmierzające do opracowania „Poradnika dobrych praktyk w projektowaniu systemów oddymiania grawitacyjnego obiektów budowlanych”, przekazując informację, że prace nad publikacją są na ukończeniu.

Monika Hyjek
Monika Hyjek

Realizując fundamentalną misję wspierania firm wykonawczych i reprezentowania ich interesów, Adam Krzanik podsumował współpracę DAFA z inicjatywą generalnych wykonawców, skupionych w Porozumieniu dla Bezpieczeństwa w Budownictwie.

Rozmowy i spotkania pomiędzy organizacjami miały na celu przeciwdziałanie problemowi przenoszenia na podwykonawców odpowiedzialności i obciążeń finansowych za BHP oraz określenie czytelnych reguł współpracy podwykonawców z GW. 

Wśród wyznaczonych do współpracy celów nakreślono ustalenie wspólnego standardu BHP, określonego przez Porozumienie w „Wytycznych zabezpieczeń zbiorowych”, które zostały przedłożone Członkom DAFA do zaakceptowania. 

Wsłuchując się w głos wykonawców, Stowarzyszenie zorganizowało dla swoich członków panel dyskusyjny online, którego celem było zidentyfikowanie kluczowych problemów we współpracy z GW oraz wypracowanie spójnych założeń do rozmów z Porozumieniem. 

Rozmowy przyniosły bardzo pozytywny efekt – uwzględnienie we wstępie do wytycznych „Zabezpieczenia zbiorowe”, opracowanych przez Porozumienie bardzo ważnej dla wykonawców klauzuli, dotyczącej kalkulacji kosztów BHP na etapie ofertowania.

Adam Krzanik
Adam Krzanik

Henryk Ziobro zrelacjonował aktywność Grupy Tematycznej KOROZYJNOŚĆ, pracującej nad „Zaleceniami ochrony przeciwkorozyjnej”. Poinformował o zaproszeniu do współpracy i zaopiniowania dokumentu przez dr hab. inż. profesora Politechniki Śląskiej Tomasza Tańskiego.

Uwagi i komentarze do opracowania są na etapie analizy przez członków Grupy.

Henryk Ziobro
Henryk Ziobro

Katarzyna Wiktorska przywołała elementy identyfikacji wizualnej, dostępne wyłącznie dla członków Stowarzyszenia, dzięki którym firmy rekomendowane przez DAFA wyróżniają się od innych podmiotów na rynku: widoczny już na budowach symbol „Jakość poparta standardami DAFA”, Katalog Członków DAFA – praktyczne narzędzie, ułatwiające wybór solidnych firm w procesie ofertowania.

Uczestnicy zebrania
Uczestnicy zebrania

Ewelina Klin zwróciła uwagę, że Stowarzyszenie występowało w roli eksperta w wielu cenionych pozycjach prasy branżowej oraz wymieniła wydarzenia i konferencje uhonorowane patronatem Stowarzyszenia.

Następnym punktem programu były prezentacje sponsorów, przedstawione przez reprezentantów firm: Andrzej Janusz -VILPE, Daniel Drozdowicz – ROCKWOOL, Marian Bober – RAWLPLUG, Maciej Lubomski – BAUDER, Piotr Olgierd Korycki – Blachy Pruszyński, Przemysław Maj – WKRĘT-MET.

Wieczorny bankiet
Wieczorny bankiet

Wieczorny bankiet otworzył Prezes Piotr O. Korycki, nawiązując do historii założenia organizacji. 

Zapewnił, że siłą DAFA pozostaje niezmiennie synergia wykonawców i firm produkcyjno-dostawczych, co sprawia, że organizacja ma przed sobą bardzo dobre perspektywy rozwoju. Przez 15 lat organizacja rozwinęła się, ale nadal najważniejsze jest dla niej, aby reprezentując najwyższe standardy oraz określając jednolite wytyczne wspierać wykonawców, stanowiąc ich wspólny głos.

Na zakończenie Prezes wyraził serdeczną wdzięczność za aktywność i zaangażowanie w działalność Stowarzyszenia, które przynoszą widoczne efekty dla całego środowiska dachowego. 

Jak na okrągłe urodziny przystało, nie zabrakło także dobrej zabawy. Uroczystościom towarzyszyła szczególnie udana atmosfera i wieczór pod hasłem „15 lat minęło, jak jeden dzień”, którą oprawili artystycznie wybitni muzycy z zespołu Singing Birds.

Patrząc z zadowoleniem na dorobek DAFA z perspektywy 15 lat, mimo, że sukcesów i dokonań na jej koncie nie brakuje, nasuwa się wyśpiewana podczas gali puenta: „Piętnaście lat minęło to piękny wiek,(…) Na drugie tyle teraz przygotuj się, a może i na trzecie, któż to wie?” 


Data publikacji: 21 czerwca, 2022

Autor:Komentarze


Udostępnij artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Podobne artykuły