Na rynku

DAFA na fali sukcesu!

III edycja konferencji DAchy i FAsady

Stowarzyszenie Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad DAFA zorganizowało po raz trzeci własną konferencję naukowo-techniczną w dn. 31 stycznia w ramach MTP Budma 2013. Jej tematem przewodnim były: „DAchy i FAsady – technologie i wykonawstwo bez wad”.

Atrakcyjność merytoryczna konferencji zaowocowała imponującą frekwencją 180 słuchaczy, dowodząc po raz kolejny, jak ważną rolę odgrywa DAFA w doskonaleniu wiedzy i wymianie doświadczeń.

Audytorium konferencji stanowili nie tylko specjaliści branży budowlanej, zawodowo związani z wykonawstwem dachów płaskich i fasad (architekci, projektanci, konstruktorzy, wykonawcy, producenci, inwestorzy), ale również nauczyciele akademiccy oraz studenci kierunków budowlanych.

Do współpracy przy konferencji zaproszono grono ekspertów Stowarzyszenia DAFA, którzy starannie dobrali tematykę referatów nie tylko pod kątem ich atrakcyjności merytorycznej lecz także potrzeby zaprezentowania inspirujących i aktualnych zagadnień z obszaru dachów płaskich i fasad.

Konferencja stanowiła okazję do zgłębienia wiedzy, wymiany doświadczeń oraz nowego spojrzenia – przez pryzmat Stowarzyszenia – na dachy i fasady. Program zawierał osiem referatów, których treść odnosiła się do ważnych zagadnień związanych z poprawnością projektowania i wykonawstwa dachów płaskich i fasad.

Szczególną uwagę poświęcono konstrukcjom obiektów halowych rozpatrywanych przez pryzmat akustyki oraz szczelności połączeń. Równie ciekawie zaprezentowano referat poświęcony dachom zielonym. Ze szczególnym zainteresowaniem przyjęto referat traktujący o rozwiązywaniu problemów na dachach płaskich w kontekście płynnych folii tworzywowych oraz systemów odwodnień dachów płaskich. Słuchacze mieli też okazję wysłuchać interesujących prelekcji na temat lekkich przegród budowlanych, jak również połączeń konstrukcji stalowych z betonowymi. Na zakończenie – w ciekawej formule materiału filmowego – przedstawiono będący w trakcie realizacji projekt obudowy reaktora jądrowego w Czarnobylu z wykorzystaniem konstrukcji łukowych. Konferencja stworzyła też możliwość zapoznania się z propozycjami wydawniczymi oraz usługami rzeczoznawstwa budowlanego świadczonego przez ekspertów Stowarzyszenia DAFA. Konferencję prowadzili Witold Okoński – Prezes Stowarzyszenia oraz Katarzyna Wiktorska – Dyrektor Biura.

– Referat otwarcia, podsumowujący przeszło sześcioletnią działalność Stowarzyszenia przez pryzmat jego rozwoju, zaprezentowała Katarzyna Wiktorska. W trakcie prezentacji podkreślono rosnącą rangę Stowarzyszenia w standaryzacji i rozwoju branży budowlanej dachów płaskich i fasad. Jako wymierne wskaźniki rozwoju organizacji podano wzrost liczby firm członkowskich, nowe inicjatywy aktywności merytorycznej, rosnący dorobek wydawniczy i co równie ważne – umacnianie roli edukacyjnej oraz doradczej. Lokomotywą rozwoju Stowarzyszenia jest suma działań bardzo wielu osób zaangażowanych w różne gałęzie działalności organizacji.

Dalszą część konferencji wypełniły wystąpienia:

Lekkie przegrody budowlane – w rozszerzeniu tematyki tytułu prelegent Piotr Olgierd Korycki przybliżył słuchaczom, czym są lekkie przegrody, ich podział oraz zakres stosowania. Autor przedstawił krótki rys historyczny lekkich przegród w Polsce oraz podał przykłady rozwiązań.

Akustyka w lekkiej obudowie hal – Marek Niemas zaprosił słuchaczy na krótki spacer po podstawowych zagadnieniach związanych z akustyką, podając parametry opisujące właściwości dźwiękochłonne i dźwiękoizolacyjne materiałów stosowanych w budownictwie. Prelegent omówił stan prawny w Polsce pod względem wymagań dotyczących minimalnych wartości izolacyjności akustycznej oraz podał przykłady możliwości spełnienia wymagań akustycznych.

Szczelność połączeń w lekkiej obudowie hal. Zagadnienie omówił Wiesław Dybał, odnosząc się do energooszczędności w lekkiej obudowie hal stalowych oraz do aktualnych dyrektywy UE w tym zakresie. Ekspert podał przykłady materiałów do wykonywania uszczelnień, wskazując również na atlas mostków cieplnych, jako zobrazowanie wyżej opisanych tematów.

Dachy zielone: dziwactwo czy potrzeba? Odpowiedź na to pytanie nakreślił Witold Okoński. Prelegent omówił definicje i rodzaje dachów zielonych, prezentując krótki zarys ich historii i rozwoju. Podkreślił znaczenie tej technologii dla środowiska, podając inspirujące przykłady realizacji. ?

Płynne folie tworzywowe, jako rozwiązanie problemów na dachach płaskich – referat zaprezentowany został w dwóch częściach. Marian Kies omówił zagadnienie płynnych folii w świetle wytycznych Europejskich i DAFA. Podał przykłady uszczelniania trudnych i skomplikowanych przebić przez poszycie dachu płaskiego. Krzysztof Głowacz zwrócił uwagę na systemy odwodnień dachów płaskich. Omówił poprawne wykonywanie prac na dachach oraz podstawowe błędy projektowo wykonawcze.

Połączenia konstrukcji stalowych z betonowymi – złożoność problemu przedstawił Marian Bober, wskazując na sposób poprawnego doboru łączników do łączenia konstrukcji stalowej z konstrukcjami betonowymi i murowymi. W referacie podano zasady obliczeń i różnice w obliczeniach połączeń, traktowanych  jako kotwy i zbrojenie konstrukcyjne.

Konstrukcje łukowe w obudowie Elektrowni Jądrowej w Czarnobylu. Na zakończenie Jarosław Stankiewicz zainteresował słuchaczy materiałem filmowym o realizacji nowego sarkofagu w nieczynnej elektrowni atomowej w Czarnobylu. Powstaje on z elementów, które zostaną nasunięte nad stary sarkofag przykrywający rozerwany reaktor z paliwem jądrowym.

W trakcie panelu dyskusyjnego, kończącego konferencję eksperci DAFA odpowiadali na liczne pytania, co potwierdziło zaangażowanie słuchaczy w śledzenie treści poszczególnych referatów.

Konferencja spotkała się z dużym uznaniem słuchaczy i potwierdziła po raz kolejny istotną rolę edukacyjną Stowarzyszenia. Wydarzenie na stałe wpisuje się w kalendarz branży budowlanej, jako platforma wymiany wiedzy i okazja do spotkania specjalistów z obszaru dachów płaskich i fasad, której nie można nie wykorzystać.

5/5 - (1 vote)

Data publikacji: 9 października, 2013

Autor:

5/5 - (1 vote)


Komentarze


Udostępnij artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Podobne artykuły