Cieśla

Egzamin mistrz Ciesielstwa lub Czeladnik

dyplom mistrzowski ozdobny

Egzamin Mistrz lub Czeladnik w zawodzie Cieśla, termin 23-25 czerwca 2020 Garbatka Letnisko. Egzamin będzie poprzedzony przygotowaniem dla utrwalenia wiedzy i umiejętności w teorii i praktyce.

Wymagania dopuszczające do egzaminu na mistrza dla osób posiadających kwalifikacje czeladnicze:
-min. wykształcenie zawodowe
-6 lat udokumentowanej praktyki zawodowej.
Wymagania dopuszczające do egzaminu dla osób nie posiadających kwalifikacji czeladniczych:
-min. wykształcenie zawodowe
-min. 6 lat prowadzenia działalności gospodarczej w zawodzie

Informacje: pod numerem telefonu 509447590 lub pod adresem mailowym okd@dekarz.com.pl

Standard wymagań – egzamin mistrzowski dla zawodu CIEŚLA

Egzamin przeprowadzany jest w dwóch etapach :

etap praktyczny: polega na samodzielnym wykonaniu przez kandydata zadań egzaminacyjnych sprawdzających umiejętności praktyczne

etap teoretyczny: odbywa się w dwóch częściach : pisemnej i ustnej

1 . w części pisemnej kandydat udziela odpowiedzi na pytania z zakresu tematów:

– rachunkowość zawodowa

– dokumentacja działalności gospodarczej

– rysunek zawodowy

– zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej

– podstawowe zasady ochrony środowiska

– podstawowe przepisy prawa pracy

– podstawowa problematyka prawa gospodarczego i zarządzania przedsiębiorstwem

– podstawy psychologii i pedagogiki

– metodyka nauczania

 1. część ustna polega na udzieleniu przez kandydata odpowiedzi na pytania z zakresu następujących tematów:

– technologia

– maszynoznawstwo

– materiałoznawstwo

Zawód: cieśla

 1. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje:

Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikacji w zawodzie

Kandydat na mistrza powinien umieć:

1 . Czytać ze zrozumieniem informacje przedstawi on e w formie opisu , instrukcji , rysunków, szkiców, wykresów, dokumentacji technicznej i technologicznej, w szczególności:

1.1. rozpoznawać drewniane obiekty budowlane i ich elementy konstrukcyjne;

1.2. odróżniać asortymenty drewna okrągłego, materiałów tartych, tworzyw drewnianych i prefabrykowanych;

1.3. rozróżniać łączniki i okucia budowlane oraz rodzaje elementów konstrukcyjnych stosowanych w połączeniach ciesielskich;

1.4. rozróżniać typowe konstrukcje ciesielskie drobno i wielowymiarowe, rusztowania, elementy prefabrykowane i gotowe nowoczesne deskowania;

1.5. wskazywać zasady montażu i demontażu konstrukcji i złączy ciesielskich;

1.6. analizować rysunki robocze oraz ustalić na ich podstawie zakres robót i potrzebnych materiałów oraz rozwiązań konstrukcji ciesielskiej;

1.7. posiadać wiadomości o podstawowych materiałach stosowanych w budownictwie i oceniać przydatność elementów drewnianych do wykonywania konstrukcji ciesielskiej;

1.8. znać zasady sporządzania i czytania rysunków technicznych i roboczych;

1.9. znać zasady budowy, obsługi i konserwacji podstawowych obrabiarek do drewna i ręcznych narzędzi zmechanizowanych;

1.10. znać podstawowe wiadomości z zakresu prawa budowlanego;

1.11. posiadać wiadomości o konserwacji i elementach składowych budynków oraz rodzajach prac budowlanych ze szczególnym uwzględnieniem robót ciesielskich;

1.12. posiadać wiadomości o budowie, fizycznych i mechanicznych własnościach drewna, klasyfikacji i pomiarze materiałów drzewnych i drewnopodobnych;

1.13. stosować się do zasad organizacji pracy na stanowisku roboczym w zakładzie ciesielskim i na placu budowy w pracy indywidualnej i zespołowej (w brygadzie);

1.14. aktualizować wiedzę w zakresie nowych technologii stosowanych w ciesielstwie;

1.15. znać i rozumieć instrukcje i regulaminy BH P obowiązujące na placu budowy.

 1. Przetwarzać dane liczbowe i operacyjne, w szczególności :

2.1. dobierać materiały tarte i elementy prefabrykowane do określonych robót ciesielskich;

2.2. dobierać narzędzia ciesielskie i sprzęt pomocniczy do realizacji zadań zawodowych;

2.3. dobierać maszyny i urządzenia do ciecia i obróbki drewna oraz elementów prefabrykowanych;

2.4. określać kolejność wykonywania elementów złączy ciesielskich i innych drewnianych elementów konstrukcyjnych na podstawie dokumentacji;

2.5. określać kolejność wykonywania montażu drewnianych obiektów budowlanych i prefabrykowanych na podstawie dokumentacji;

2.6. określać sposoby montażu i demontażu odeskowania konstrukcji ciesielskich;

2.7. określać potrzebną ilość drewnianych i prefabrykowanych materiałów konstrukcyjnych;

2.8. obliczać potrzebną ilość środków zabezpieczających konstrukcje drewniane i prefabrykowane na podstawie instrukcji producentów;

2.9. szacować koszty materiałów oraz należności za pracę na podstawie kosztorysu, przedmiaru lub obmiaru robót;

2.10. przystosowywać konstrukcje dachowe do zaleceń producentów nowych pokryć dachowych, nowych technologii związanych z wentylacją przestrzeni pod pokryciem dachowym;

2.11. obliczać zapotrzebowanie materiałowe do wykonywania zamierzonych robót ciesielskich.

 1. Bezpiecznie wykonywać zadania zawodowe zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska, w szczególności :

3.1. przewidywać zagrożenia dla zdrowia i życia pracownika na placu budowy oraz w każdym innym miejscu wykonywania prac ciesielskich;

3.2. bezpiecznie transportować elementy ciesielskie na placu budowy;

3.3. dobierać odpowiednią do pory roku i rodzaju wykonywanej pracy odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej do wykonywania określonych robót ciesielskich;

3.4. wskazywać sposoby zabezpieczania drewnianych obiektów ciesielskich przed niekorzystnym wpływem opadów deszczu, śniegu i naporu wiatru;

3.5. wskazywać sposoby udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w nagłych wypadkach zaistniałych na placu budowy;

3.6. nie dopuszczać pracowników do pracy na wysokościach bez odpowiednich badań lekarskich;

3.7. stosować podręczny sprzęt gaśniczy w razie powstania pożaru;

3.8. impregnować i zabezpieczać przeciw pożarowi drewno budowlane;

3.9. stosować się do zaleceń służby BH P i ochrony przeciwpożarowej.

Zakres wiadomości i umiejętności związanych z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą

Kandydat na mistrza powinien umieć:

1 . Czytać ze zrozumieniem i n formacje przedstawi on e w formie opisu , instrukcji , tabel i , wykresu , w szczególności :

1.1. rozróżniać podstawowe pojęcia i terminy z obszaru funkcjonowania gospodarki oraz prawa pracy, prawa podatkowego i przepisów regulujących podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej;

1.2. rozróżniać dokumenty regulujące zatrudnienie oraz działalność gospodarczą;

1.3. identyfikować i analizować informacje dotyczące wymagań i uprawnień pracownika, pracodawcy, bezrobotnego i klienta;

1.4. wykorzystywać informacje dotyczące sposobu zarządzania małą firmą i znać zasady organizacji pracy;

1.5. znać zasady normowania pracy i systemu płac;

1.6. wykorzystywać podstawowe wiadomości dotyczące gospodarki rynkowej;

1.7. wypełniać druki rejestracyjne i rozliczeniowe ZUS i deklaracje podatkowe;

1.8. korzystać ze źródeł wiedzy ekonomicznej i prawnej;

1.9. znać podstawowe przepisy prawne i zarządzenia wykonawcze wynikające z kodeksu pracy;

1 . 10. posiadać wiedzę dotyczącą przepisów określających zatrudnienie i szkolenie praktyczne młodocianych uczniów w zakładzie pracy.

 1. Przetwarzać dane liczbowe i operacyjne, w szczególności :

2.1. analizować informacje związane z podnoszeniem kwalifikacji, poszukiwaniem pracy i zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem działalności gospodarczej;

2.2. sporządzać dokumenty związane z poszukiwaniem pracy i zatrudnieniem oraz z podejmowaniem i wykonywaniem działalności gospodarczej;

2.3. rozróżniać skutki wynikające z nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy;

2.4. dokonywać rozliczeń i kosztorysowania wykonywanych robót pod względem opłacalności prowadzenia działalności gospodarczej.

Podstawy psychologii i pedagogiki oraz metodyka nauczania

Kandydat na mistrza powinien posiadać wiadomości i rozumieć procesy a w szczególności :

1 . Wyjaśniać i oceniać sytuacje stosując się do opisu zagadnień i problemów w obszarze:

1 . 1 . psychologii osobowości:

1.1.1. rozumieć rozwój psychiczny człowieka i czynniki na niego wpływające oraz cechy psychiczne osobowości i jej składniki:

– charakter i jego cechy, zdolności i uzdolnienia;

– zainteresowania i skłonności;

– temperament i jego rodzaje.

1.1.2. znać podejście psychologiczne do uczenia się i procesów poznawczych:

– przetwarzanie informacji – rodzaje pamięci;

– czynniki indywidualne wpływające na motywację nauczania;

– czynniki związane z organizacją nauczania.

1.1.3. znać sposoby postępowania i reagowania w sytuacjach trudnych:

– stres i frustracja;

– typy sytuacji trudnych;

– reakcje na sytuacje trudne.

1.2. psychologii rozwojowej i wychowawczej:

1.2.1. posiadać wiedzę nt. okresów rozwojowych;

1.2.2. brać pod uwagę czynniki rozwojowe.

1.3. psychologii pracy:

1.3.1. określać wzajemny wpływ i oddziaływanie w układzie człowiek – praca;

1.3.2. znać etapy dostosowania człowieka do pracy: – wprowadzenie do pracy; – szkolenie zawodowe i doskonalenie.

 1. Stosować si ę do zasad pedagogiki – dydaktyki i metodyki nauczania:

2.1. określać cele nauczania w procesie praktycznej nauki zawodu;

2.2. znać kryteria doboru metod nauczania;

2.3. umieć posługiwać się programem nauczania;

2.4. znać zasady nauczania oraz kontroli i oceny pracy ucznia;

2.5. stosować odpowiednie środki dydaktyczne w procesie kształcenia;

2.6. planować nauczanie wg podstawy programowej kształcenia w zawodzie;

2.7. stosować się do standardów wymagań będących podstawą do przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie;

2.8. dobierać ogniwa i formy organizacyjne pracy dydaktyczno – wychowawczej w kształceniu zawodowym;

2.9. prowadzić dokumentację pedagogiczną w zakładzie szkolącym uczniów

I I . Etap praktyczny egzaminu obejmuje praktyczne umiejętności z zakresu kwalifikacji w zawodzie, ujęte w tematach :

1 . Wykonanie drewnianego elementu konstrukcyjnego wraz z typowym połączeniem ciesielskim zgodnie z dokumentacją.

 1. Montaż fragmentu obiektu budowlanego z elementów drewnianych prefabrykowanych zgodnie z dokumentacją.

Kandydat na mistrza powinien umieć:

1 . Planować czynności związane z wykonaniem zadania:

1.1. sporządzić plan działania;

1.2. dokonać kalkulacji czasu do wykonania powierzonego mu zadania;

1.3. sporządzić wykaz niezbędnych surowców, materiałów, sprzętu kontrolno – pomiarowego, narzędzi;

1.4. przygotować materiały drzewne i obrabiać elementy zgodnie z warunkami techniczno – konstrukcyjnymi określonymi w dokumentacji budowlanej;

1 . 5. wykonać niezbędne obliczenia, rysunki lub szkice pomocnicze.

 1. Organizować stanowisko pracy:

2.1. zgromadzić i rozmieścić na stanowisku pracy materiały, narzędzia, urządzenia i sprzęt, zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej;

2.2. sprawdzić stan techniczny maszyn, urządzeń i sprzętu;

2.3. dobrać odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej;

2.4. konserwować maszyny i urządzenia techniczne stosowane w robotach ciesielskich;

2.5. wykonywać prace przygotowawcze obróbki zasadniczej, wykonywanie połączeń elementów montażu oraz okuwania i obróbki wykończeniowej łącznie z impregnacją drewna;

2.6. kontrola robót wykonywanych w oparciu o rysunek techniczny.

 1. Wykonać zadanie egzaminacyjne z zachowaniem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowi ska i wykazać się umiejętnościami określonymi w tematach :

3.1. Wykonanie drewnianego elementu konstrukcyjnego wraz z typowym połączeniem ciesielskim zgodnie z dokumentacją:

3.1.1. sprawdzić jakość materiałów tartych drewnianych użytych do wykonania konstrukcji;

3.1.2. dokonać wyboru właściwych materiałów produkcyjnych dla zaplanowanego elementu konstrukcyjnego;

3.1.3. zabezpieczyć drewno budowlane środkami chemicznymi;

3.1.4. trasować kształty połączeń ciesielskich;

3.1.5. posługiwać się ciesielskimi, stolarskimi i ślusarskimi narzędziami do obróbki ręcznej i mechanicznej drewna;

3.1.6. posługiwać się narzędziami pomiarowymi i szablonami;

3.1.7. wyrabiać kształty połączenia elementów złącz obróbką ciesielską;

3.1.8. pasować i montować elementy wykonywanych złącz i połączeń konstrukcji;

3.1.9. kontrolować jakość wykonywanych robót i usuwać usterki;

3.1.10. utrzymywać ład i porządek na stanowisku pracy;

3.1.11. stosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej;

3.1.12. wykonać zadanie w przewidzianym czasie;

3.1.13. uporządkować stanowisko, oczyścić narzędzie i sprzęt, rozliczyć i zagospodarować materiały oraz odpady.

 1. 2. Montaż fragmentu obiektu budowlanego z elementów drewnianych prefabrykowanych zgodnie z dokumentacją:

3.2.1. sprawdzić jakość drewnianych elementów prefabrykowanych , graniakowych i płyt wiórowych do wykonania fragmentu obiektu;

3.2.2. przygotowanie elementów konstrukcji ciesielskiej;

3.2.3. układać na stanowisku elementy drewniane prefabrykowane zgodnie z kolejnością montażu; 3.2.4. wyrobić kształty połączeń stolarskich w drewnianych elementach graniakowych;

3.2.5. posługiwać się narzędziami i sprzętem pomocniczym, a zwłaszcza elektronarzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem;

3.2.6. montować obiekty z przygotowanych elementów zgodnie z ustaloną kolejnością;

3.2.7. posługiwać się narzędziami pomiarowymi oraz kontrolować jakość prac montażowych, szczególnie jakość połączeń , złącz i pionu montowanych obiektów drewnianych;

3.2.8. utrzymywać ład i porządek na stanowisku pracy;

3.2.9. stosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej;

3.2.10. wykonać zadanie w przewidzianym czasie;

 1. 2. 1 1 . uporządkować stanowisko pracy, oczyścić narzędzia i sprzęt, rozliczyć materiały i zagospodarować odpady.
 2. Prezentować efekt wykonanego zadania:

4.1. uzasadnić sposób wykonania zadania;

4.2. ocenić jakość wykonanego zadania.

Niezbędne wyposażenie stanowisk do wykonania zadań egzaminacyjnych określonych tematami:

1 . Wykonanie drewnianego elementu konstrukcyjnego wraz z typowym połączeniem ciesielskim zgodnie z dokumentacją. Stanowisko robocze na placu budowy o powierzchni minimum 6 m2 lub stół stolarski w hali warsztatowej. Oświetlenie hali naturalne i sztuczne. Maszyny i urządzenia: pilarka tarczowa stolikowa, rusztowanie pomocnicze. Narzędzia i sprzęt: młotek, dłuta stolarskie, piła do ręcznego przecinania drewna, kątownik, poziomnica, miara drewniana składana, taśma miernicza, obcęgi, ołówek stolarski. Materiały tarte drewniane; klej stolarski gwoździe. Dokumentacja: warunki techniczne wykonania i odbioru robót. Środki ochrony indywidualnej. Instrukcje obsługi maszyn i urządzeń . Apteczka.

 1. Montaż fragmentu obiektu budowlanego z elementów drewnianych prefabrykowanych zgodnie z dokumentacją. Wydzielone stanowisko robocze na placu budowy o powierzchni minimum 6 m2 . Maszyny i urządzenia: elektryczna pilarka łańcuchowa, elektryczna pilarka tarczowa stolikowa, elektryczna pilarka tarczowa ręczna, rusztowanie pomocnicze. Narzędzia i sprzęt: młotek, dłuta stolarskie, piła do ręcznego przecinania drewna, przymiar kreskowy liniowy, kątownik stolarski, poziomnica ołówek stolarski. Materiały: drewniane elementy graniakowe, płyty pilśniowe, prefabrykowane elementy drewniane, gwoździe, wkręty, złącza mocujące. Dokumentacja: warunki techniczne wykonania i odbioru robót. Środki ochrony indywidualnej. Instrukcje obsługi maszyn i urządzeń . Apteczka.
4.9/5 - (28 votes)

Data publikacji: 14 maja, 2018

4.9/5 - (28 votes)


Komentarze


Udostępnij artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Podobne artykuły