Cieśla

Gwarancja – dekarz a świadczenie usług

Gwarancja to nic innego, jak umowa pomiędzy dekarzem będącym w naszym przypadku gwarantem jakości usług, a klientem odbiorcą usługi. Gwarancja to przeważnie dokument określający prawa klienta do reklamowania towaru bądź świadczonej usługi. To również rodzaj umowy ustnej, w której dekarz zobowiązuje się do świadczenia na rzecz klienta usług wynikających z gwarancji.


Kodeks Cywilny odgrywa w pracy dekarza szczególną rolę. W nim bowiem znajdują się ogólne zasady zawierania i wykonania umów, w tym umów sprzedaży (art. 535– 555 kc). W nim również znajdują się zasady reklamowania wadliwych usług, przez konsumentów, czyli odpowiedzialności z tytułu rękojmi, oraz gwarancji (art. 556–581 kc). W praktyce umów gwarancyjnych, jakich winien udzielać każdy szanujący się dekarz, szczególną rolę odgrywa praktyka zawodu. Trudno bowiem wyobrazić sobie sytuację, w której umowa gwarancji będzie obejmowała absurdalne czynności naprawcze, lub nie obejmować podstawowych kwestii wynikających z przeprowadzanych prac. Dekarz musi także zdawać sobie sprawę, jakie skutki grożą mu za stosowanie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. W tym celu niezbędna staje się nie tylko lektura przepisów prawa cywilnego, ale również szeroko rozumiane poradnictwo prawne.
Każda umowa, z którą się spotykamy, zawierana jest przez co najmniej dwie strony. Jedną jest konsument, uznawany za słabszą stronę stosunku umownego i objęty szczególną ochroną prawną. Drugą natomiast jest przedsiębiorca – (dekarz) profesjonalista, którego powinny cechować:

 • kompetencje
 • staranność w wykonywaniu pracy,
 • rzetelność i uczciwość

Formy umów w praktyce dekarskiej – gwarancja

Wyróżnia się cztery główne formy zawierania umów:

1) ustne – wykonanie prac dekarskich zleconych przez klienta indywidualnego
Przykład praktyczny
Klient indywidualny zawarł z dekarzem umowę ustną na naprawę dachu, który uległ zepsuciu. W tym celu zobowiązał dekarza do zakupu dachówek a następnie rozliczenia ich na fakturze wraz z usługą. Czy taka umowa jest ważna z punktu widzenia prawa?
TAK. Strony umowy, czyli klient indywidualny i dekarz mogą umówić się na świadczenie danej usługi w ramach przedsiębiorstwa dekarskiego w formie ustnej. Forma ustna umowy jest tak samo wiążąca jak forma pisemna dla stron, pod warunkiem, że strony ją honorują i w ramach problemów z jej wykonaniem nie zmieniają treści. Naturalnie dobrze, aby przy tego rodzaju rozmowie uczestniczyły osoby trzecie. Jest to szczególnie ważne dla dowiedzenia swoich racji przed sądem.

2) pisemne – podpisanie umowy z innym podmiotem na świadczenie usług
Przykład praktyczny
Firma dekarska podpisała umowę z innym podmiotem o współpracy z której wynika, że w ramach usług strony będą sobie przesyłać wzajemnie klientów. Czy taka praktyka również może być przedmiotem gwarancji?
TAK. Umowa o współpracy również może obejmować gwarancję usług. W przypadku, kiedy klient powierza wykonanie danej pracy naprawczej dekarzowi, a dekarz ten nie może jej wykonać samodzielnie, może w ramach takiej umowy zlecić jej wykonanie innemu przedsiębiorcy. Praca dekarza również podlega gwarancji, której może udzielić jeden czy drugi przedsiębiorca.
Udzielenie gwarancji następuje przez złożenie oświadczenia gwarancyjnego w dowolnej formie, w tym również w reklamie (art. 577 i 577 (1) kc). Konsument ma prawo żądać od dekarza wydania oświadczenia na papierze lub innym trwałym nośniku.

3) w postaci elektronicznej – za pomocą internetu
Przykład praktyczny
Przedsiębiorstwo dekarskie na stronie internetowej ma informację dotyczącą gwarancji na wszelkiego rodzaju usługi. Gwarancja wynosi 3 lata. Czy zapis taki jest wystarczający, aby domagać się wykonania napraw gwarancyjnych?
TAK. Informacja taka, oświadczenie woli dekarza jest wystarczające, aby skorzystać klient mógł skorzystać z prawa do gwarancji. Zakres odpowiedzialności jest określony w oświadczeniu gwarancyjnym w tym wypadku na stronie internetowej dekarza. Może obejmować przede wszystkim zwrot zapłaconej kwoty, wymianę bądź naprawę lub zapewnienie innych usług. Trzeba przy tym pamiętać, że dekarz dobrowolnie i samodzielnie określa swoje obowiązki.

4) w sposób dorozumiany – kiedy klient przyjeżdża z tym samym problemem
Przykład praktyczny
Klient zobowiązał dekarza do naprawy dachu w okresie letnim od marca. Dekarz od lat wie, że klientowi w związku z tym ma wymienić dachówkę i dokonać niezbędnych napraw. Czy w związku tym dekarz może podjąć pracę?
TAK. Umowa wyrażona w sposób dorozumiany, polega na tym że dekarz znający klienta wie, co ma naprawić. Może on spokojnie dokonywać wymiany i innych napraw, które uzna za potrzebne, ponieważ z praktyki z klientem przez lata został wypracowany wzorzec napraw.

Gwarancja jakości wykonywanych prac

Gwarancja to podstawa złożenia reklamacji przez klienta na usługi wykonane przez dekarza. Jest to dobrowolne oświadczenie dotyczące jakości usługi złożone przez przedsiębiorcę dekarza będącego gwarantem. Treść gwarancji powinna być sformułowana w sposób jasny i zrozumiały, w języku polskim. Gwarancja wskazuje obowiązki dekarza i uprawnienia konsumenta.
W szczególności powinna zawierać takie informacje, jak:

 • nazwa i adres dekarza lub jego przedstawiciela w Polsce;
 • czas trwania i zasięg terytorialny ochrony gwarancyjnej;
 • uprawnienia przysługujące w razie stwierdzenia wady;
 • stwierdzenie „Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej”.

Termin wykonania gwarancji

Przedsiębiorca dekarz – gwarant – musi wykonać swoje obowiązki w terminie wskazanym w oświadczeniu gwarancyjnym. Jeżeli nie określono tego czasu, powinien uczynić to niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

Podstawa prawna

Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 poz. 121 ze zm.)

WAŻNE

Gwarantem może być producent dachówek dystrybutor lub sprzedawca, a także dekarz. Czas gwarancji zależy od woli gwaranta, może więc ona trwać np. rok lub 5 lat bądź zostać udzielona dożywotnio. Jeżeli w oświadczeniu gwarancyjnym nie określono okresu ochrony, przyjmuje się, że wynosi on 2 lata – licząc od dnia, w którym wydano towar konsumentowi.

WARTO PAMIĘTAĆ

Obietnice złożone w reklamie usług dekarskich są traktowane na równi z tymi zawartymi w oświadczeniu gwarancyjnym.

Przemysław Gogojewicz

5/5 - (11 votes)

Data publikacji: 10 czerwca, 2016

Autor:

5/5 - (11 votes)


Komentarze


Udostępnij artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

 1. poczciwy
  sobota, 16 lutego, 2019

  Zlecając wykonanie prac budowlanych niewątpliwie ważną kwestią jest uzgodnienie okresu gwarancji i jej warunków. Jeżeli wykonawca dostarcza materiały to bierze również odpowiedzialność za ich jakość i udziela na nie gwarancji. Jest to istotne, by w przypadku jakichkolwiek wad materiałowych nie odsyła się nas do sprzedawcy czy producenta. Gwarantem jest jeden podmiot – wykonawca.

Podobne artykuły