Porady

Kim jest syndyk i jakie ma obowiązki?

kim jest syndyk

Coraz więcej osób wie, czym jest upadłość konsumencka, ale nie do końca jasna jest w niej obecność syndyka. Dla wielu rola syndyka jest równoznaczna z komornikiem. Jak jest naprawdę, odpowiemy w poniższym artykule.

Kim jest syndyk?

Syndyk masy upadłościowej zostaje powołany w chwili wydania postanowienia o ogłoszeniu upadłości wobec dłużnika. Jest więc organem postępowania upadłościowego przyznanym przez odpowiedni miejscowo sąd rejonowy. Do zadań syndyka należy objęcie majątku upadłego w trybie natychmiastowym, zarządzanie nim, zabezpieczenie go przed ewentualnym zniszczeniem, czy zawłaszczeniem przez osoby postronne, syndyk jest odpowiedzialny także za jego likwidację. Podstawowym zadaniem syndyka jest upłynnienie majątku upadłego tak, aby z otrzymanych środków zaspokoić wierzycieli w jak najwyższym stopniu. Syndyk od momentu ogłoszenia upadłości odpowiedzialny jest za prowadzenie działań na linii sąd-upadły.

Jakie czynności podejmuje syndyk?

W trakcie trwania postępowania upadłościowego syndyk podejmuje wiele czynności, do jego podstawowych zadań należy:

  • zawiadomienie wszystkich wierzycieli o ogłoszeniu upadłości przez dłużnika,
  • ujawnienie postanowienia o ogłoszeniu upadłości w księdze wieczystej, a także wszystkich innych rejestrach, do których wpisany jest majątek upadłego, w tym także poinformowanie o upadłości banków, wierzycieli oraz instytucji komorniczych,
  • powiadomienie placówki pocztowej o ogłoszeniu upadłości – od tej pory placówki doręczają syndykowi adresowaną do upadłego korespondencję,
  • w przypadku nieuregulowanej sytuacji prawnej na syndyku spoczywa odpowiedzialność za jej regulację,
  • sporządzenie oraz złożenie sędziemu-komisarzowi częściowego i ostatecznego planu podziału funduszów masy upadłości i planu spłaty wierzycieli,
  • sporządzenie dokładnego spisu inwentarza i majątku, który zostaje wykluczony z egzekucji,
  • oszacowanie wartości masy upadłości,
  • sporządzenie kompletnej listy wierzytelności,
  • likwidacja majątku upadłego.

Czy syndyk ma takie same prawa jak komornik?

Syndyk i komornik zajmują się tym samym, czyli długami, ale na drodze innego postępowania, których posiadają odmienny cel. Komornik uczestniczy w postępowaniu egzekucyjnym, a syndyk w postępowaniu upadłościowym. Rolą komornika jest wyegzekwowanie należności na rzecz wierzyciela, natomiast syndyk w postępowaniu upadłościowym przede wszystkim zajmuje się oddłużeniem, a dopiero w dalszej kolejności windykacją należności.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej spowoduje również umorzenie wszelkich toczących się wobec dłużnika postępowań komorniczych. Postępowanie egzekucyjne jest również postępowaniem przymusowym i droższym. Komornik zgłosi się do dłużnika, dążąc do egzekucji długu, natomiast o wszczęciu postępowaniu upadłościowego konsument decyduje samodzielnie – chyba że do wszczęcia upadłości zgłasza konsumenta wierzyciel.

Komornik nie uczestniczy postępowaniu upadłościowym jako osoba, która go prowadzi, ale może stać się wierzycielem upadłego w przypadku, jeżeli powstały koszty egzekucyjne, które nie zostały pokryte w toku dotychczasowego postępowania egzekucyjnego przez upadłego.

Czy syndyka należy się obawiać?

To jak zachowuje się syndyk względem upadłego, w dużej mierze zależy od woli współpracy zadłużonego. Jeśli upadły ukrywa części majątku, zataja wierzytelności (np. za pożyczki na raty, czy kredyty gotówkowe), nie stawia się na spotkania w wyznaczonym terminie, ukrywa dokumentację, to faktycznie kontakt z syndykiem może nie należeć do przyjemnych. Natomiast jeśli konsument wykazuje chęć współpracy, nie należy się obawiać nieprzyjemności ze strony syndyka.


Data publikacji: 20 lutego, 2022



Komentarze


Udostępnij artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Podobne artykuły