Dachówka ceramiczna

Konkurs Fotograficzny „Jak zastosowałeś produkty Röben”

Startuje Konkurs Fotograficzny „Jak zastosowałeś produkty Röben”! Wyślij swoje najlepsze zdjęcia na adres e-mail: konkurs@roben.pl oczywiście z dachówkami Roben i wygraj wyjątkowe nagrody . W konkursie możesz zgłosić dowolną liczbę zdjęć.

Nagrody

I miejsce: Komplet narzędzi dekarskich marki  Stubai o wartości 2 000 zł

I miejsce: Komplet narzędzi dekarskich marki Stubai o wartości 2 000 zł Torba na narzędzia lub noże, ołówek, szablon, bk1 szczypce metalowe, cęgi małe 24mm, cęgi małe 20mm 45st, szpic cęgi 60mm przetykane, nożyce uniw. Lewe pcv, nożyce uniw. Prawe pcv, nożyce pelikan pcv, cęgi 80/80mm przetykane, cęgi 60mm przetykane 45st.

I miejsce:
Komplet narzędzi dekarskich marki Stubai o wartości 2 000 zł Torba na narzędzia lub noże, ołówek, szablon, bk1 szczypce metalowe, cęgi małe 24mm, cęgi małe 20mm 45st, szpic cęgi 60mm przetykane, nożyce uniw. Lewe pcv, nożyce uniw. Prawe pcv, nożyce pelikan pcv, cęgi 80/80mm przetykane, cęgi 60mm przetykane 45st.

II miejsce: Piłka i koszulka z autografem Marcina Gortata

II miejsce: Piłka i koszulka z autografem Marcina Gortata

II miejsce:
Piłka i koszulka z autografem Marcina Gortata

III miejsce: Zestaw gadżetów dekarskich – spodnie robocze, młotek dekarski marki Stubai, miarka drewniana, czapka.

III miejsce: Zestaw gadżetów dekarskich – spodnie robocze, młotek dekarski marki Stubai, miarka drewniana, czapka.

III miejsce:
Zestaw gadżetów dekarskich – spodnie robocze, młotek dekarski marki Stubai, miarka drewniana, czapka.

Regulamin Konkursu „Jak zastosowałeś produkty Röben”

 

 • 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Regulamin określa warunki konkursu: „jak zastosowałeś produkty Röben” rozgrywanego na FanPage’u Röben Polska (portal społecznościowy FACEBOOK) i na stronach internetowych firmy Röben Polska roben.pl oraz www.FachowyDekarz.pl i gazety Dekarz&Cieśla zgodnie z art. 921 Kodeksu Cywilnego – ustawy z dn. 23.04.1964 r. (Dz.U.Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) – dalej zwanego „Konkursem”.
  2. Organizatorem Konkursu i fundatorem nagród jest Röben Polska Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. k. z siedzibą w Środzie Śląskiej, 55-300 Środa Śląska, ul. Ceramiczna 2, NIP 899-00-27-076., REGON P-010664703, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej pod numerem KRS 0000332693, kapitał zakładowy 17 675 500 zł. Zwany w dalszej części niniejszego regulaminu  “Organizatorem”.
  3. Fundatorem nagród w konkursie jest Röben Polska Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. k. z siedzibą w Środzie Śląskiej, 55-300 Środa Śląska, ul. Ceramiczna 2, NIP 899-00-27-076., REGON P-010664703, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej pod numerem KRS 0000332693, kapitał zakładowy 17 675 500 zł. Konkurs jest organizowany, ogłaszany i emitowany przez Organizatora na terenie Rzeczpospolitej Polskiej dla osób posiadających obywatelstwo polskie w środkach masowego przekazu tj. w Prasie i Internecie.
  4. Konkurs ma zasięg ograniczony technicznymi możliwościami odbioru strony Roben.pl i www.FachowyDekarz.pl, magazynu Dekarz i Cieśla oraz Profili Röben Polska i Fachowy Dekarz na Facebooku.
  5. Niniejszy regulamin stanowi podstawę prowadzenia Konkursu i określa jego warunki oraz prawa i obowiązki jego uczestnikó
  6. Konkurs realizowany jest w terminie od dnia 01.12.2017 do dnia 15.01.2018. r., a jego rozstrzygnięcie odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem.
  7. Każdy uczestnik poprzez zgłoszenie się do Konkursu wyraża zgodę na publikację nadesłanych zdjęć konkursowych z jego udziałem przez Organizatora na wszelkich polach eksploatacji, w dowolnym czasie, publiczne ujawnienie jego imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania podczas Konkursu i jego promocji, a także na publiczne ujawnienie, w tym zamieszczenie na stronie roben.pl, fachowydekarz.pl jego imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania ewentualnie nazwy firmy podczas Konkursu, jego promocji, ogłaszania wyników.
  8. Przystąpienie do Konkursu (wysłanie zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 3.3) jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika niniejszego regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w niniejszym regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. Uczestnik, który nie spełni warunków określonych w regulaminie lub naruszy jakąkolwiek zasadę w nim określoną może być w każdym czasie wykluczony z udziału w Konkursie oraz traci prawo do ewentualnej wygranej.
  9. Uczestnik oświadcza, że jest autorem zdjęcia i posiada pełne prawa autorskie do korzystania z niego a zdjęcie lub film nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, a w przypadku gdy nie jest jego autorem – że uzyskał zgodę autora zdjęcia lub filmu na jego zgłoszenie do Konkursu i publikację podczas Konkursu na stronie Organizatora i w serwisach społecznościowych Facebooku i Instagram (w tym na Profilu Röben Polska), a także po zakończeniu Konkursu.
  10. Uczestnik oświadcza, że udziela Organizatorowi zezwolenia na nieodpłatne, nieograniczone czasowo i terytorialnie publikację zgłoszonego zdjęcia lub filmu na stronie Konkursowej w tym na stronie Organizatora i w serwisach społecznościowych Facebooku i Instagram (w tym na Profilu Röben Polska), a także po zakończeniu Konkursu z prawem udzielenia sublicencji.
  11. W przypadku, gdy na zgłoszonym zdjęciu przedstawione są także inne osoby wymienione przez niego lub występujące w zgłoszeniu konkursowym Uczestnik oświadcza, iż uzyskał on od wszystkich tych osób zgodę na wykorzystanie ich imienia i nazwiska, pseudonimu, wizerunku i innych informacji, na podstawie, których ta osoba może być identyfikowana i ponosi z tego tytułu wyłączną odpowiedzialność, a ww. osoby udzieliły przedmiotowej zgody na piśmie.
  12. Uczestnik oświadcza, że zobowiązuje się zwolnić Organizatora Konkursu od odpowiedzialności wobec osób trzecich – także odszkodowawczej – w związku z korzystaniem przez Organizatora ze zdjęcia/filmu zamieszczonego w zgłoszeniu konkursowym. W przypadku zaspokojenia przez Organizatora roszczeń osób trzecich związanych z korzystaniem przez Organizatora ze zdjęcia/filmu zamieszczonego w zgłoszeniu konkursowym w sposób określony Regulaminem. Uczestnik zobowiązuje się do zwrotu wydatków poniesionych na zaspokojenie takich roszczeń oraz kosztów obrony przed takimi roszczeniami, w tym kosztów procesu i pomocy prawnej.
  13. Uczestnik Konkursu przesyłając Zgłoszenie konkursowe upoważnia Organizatora do decydowania o sposobie oznaczenia (i podpisywania) nadesłanego przez Uczestnika Zgłoszenia konkursowego w tym zdjęcia lub filmu w nim zawartego, podanymi przez Uczestnika danymi w celu ich opisania, w tym do usuwania słów wulgarnych i obraźliwych, jeśli takie znajdą się w przesłanym przez Uczestnika Zgłoszeniu konkursowym.
  14. Całkowicie zabronione jest i stanowi naruszenie Regulaminu, przesyłanie Zgłoszeń konkursowych zawierających treści sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, a w szczególności treści pornograficznych, zniesławiających, obrażających uczucia religijne, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, propagujących piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania danych, wirusy oraz wszelkich innych, podobnych w treści i działaniu materiałów. Organizator zastrzega także, że filmy i zdjęcia przedstawiające zachowania niebezpieczne lub mogących powodować zagrożenie dla życia lub zdrowia bądź wywoływać strach nie będą dopuszczone do Konkursu.
  15. Uczestnik wyraża zgodę na udzielenie przez Organizatora sublicencji oraz przeniesienie praw i zezwolenie osobom trzecim na korzystanie z przesłanych zdjęć bądź filmów.
  16. Adres e-mail Organizatora, pod którym można uzyskać informacje na temat organizacji Konkursu: konkurs@roben.pl

 

 • 2   NAGRODY
  1. Zwycięzca Konkursu otrzyma nagrodę rzeczową w skład, której wchodzi:

I miejsce: Komplet narzędzi dekarskich marki Stubai o wartości 2000 zł

II miejsce: Piłka i koszulka z autografem Marcina Gortata

III miejsce: Zestaw gadżetów dekarskich – spodnie robocze, młotek dekarski marki

Stubai, miarka drewniana, czapka

Organizatorowi konkursu pokrywa opłacenie podatku od wygranej.

 1. Organizator oświadcza, iż wszystkie nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru lub nieodebranie którejkolwiek nagrody, z jakiejkolwiek przyczyny leżącej po stronie nagrodzonego uczestnika.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania i/lub podanego przez uczestnika Konkursu adresu lub zmianę innych danych – uniemożliwiającą kontakt z tym uczestnikiem lub odebranie przez niego zestawu nagród/nagrody.
 4. O szczegółach odbioru i realizacji nagród zwycięzca każdej edycji Konkursu zostanie poinformowany przez Organizatora drogą mailową lub za pośrednictwem rozmowy telefonicznej. Nagrody rzeczowe zostaną wysłane na adres korespondencyjny podany Organizatorowi.
 5. Nagrody nie odebrane przez zwycięzcę Konkursu danej edycji w terminie 30 dni od rozstrzygnięcia Konkursu przechodzą na własność Organizatora.
 6. Przy odbiorze przez zwycięzcę edycji Konkursu nagrody zobowiązany jest on okazać dokument potwierdzający jego tożsamość lub w przypadku odbioru tej nagrody przez pełnomocnika zwycięzcy zobowiązany jest on okazać pisemne upoważnienie od zwycięzcy, który wygrał daną nagrodę, zawierające następujące informacje: imię nazwisko, adres, numer i seria dowodu osobistego, telefon kontaktowy tego zwycięzcy oraz adnotację o upoważnieniu określonej osoby do odbioru w jego imieniu danej nagrody, jak również podpis tego zwycięzcy wraz z danymi osoby odbierającej czyli imieniem, nazwiskiem, serią i numerem dowodu osobistego oraz telefonem odbiorcy. W przypadku niespełnienia przez osobę podającą się za pełnomocnika zwycięzcy powyższych warunków nagroda nie będzie jej wydana.
 7. Wszystkie nagrody pozostają własnością Fundatora do momentu przekazania ich odpowiednio zwycięzcy każdej edycji Konkursu.

 

 • 3 ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
  1. Ogólne zasady Konkursu podawane są w na stronie internetowej Organizatora oraz w zwiastunach promocyjnych Konkursu.
  2. Konkurs odbędzie się w dniach: 01.12.2017 r. do 15.01.2018 r.

 

 1. W celu wzięcia udziału w danej edycji Konkursu należy w dniach od 01.12.2017 r. od godz. 6:00 do dnia 15.01.2018 do godz. 23:59 dokonać zgłoszenia do Konkursu przez wysłanie wiadomości e-mail na adres konkurs@roben.pl w treści wiadomości załączyć zdjęcie prezentujące „Pokaż jak zastosowałeś produkty Roben”.
 2. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się podczas targów budowlanych BUDMA w pawilonie 6, na stoisku Röben Polska 31.01.2018 o godz. 14.00.
 3. W takcie trwania konkursu (zgodnie z harmonogramem trwania Konkursu) Komisja Konkursowa spośród wszystkich poprawnych zgłoszeń do Konkursu, o których mowa w   3.3 wybiera autora najciekawszego zgłoszenia. Łącznie podczas trwania Konkursu wybranych zostanie trzech Zwycięzców.
 4. Zgłoszenia do Konkursu jedna osoba może dokonać więcej niż jeden raz.
 5. Dane zwycięzcy edycji wpisywane są do metryczki konkursowej. Zwycięzca zobowiązany jest do podania Organizatorowi swoich danych osobowych koniecznych dla celów przekazania nagrody.
 6. Nagrodzone zgłoszenia mogą zostać opublikowane na stronie internetowej roben.pl oraz wykorzystane jako materiały prasowe marki Röben
 7. W Konkursie zostaną uwzględnione tylko prawidłowe (w tym kompletne) zgłoszenia nadesłane do Organizatora, z uwzględnieniem warunków określonych w regulaminie.
 8. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa komisja konkursowa w składzie:

Agnieszka Spychała

Małgorzata Morawska

Marcin Sikora

Komisja konkursowa potwierdza zgodność przeprowadzenia Konkursu z niniejszym

regulaminem.

 

 • 4 OGRANICZENIE UCZESTNICTWA W KONKURSIE
  1. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i stali współpracownicy firmy Röben Polska Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. k.
  2. Zakaz uczestnictwa w Konkursie dotyczy również członków najbliższej rodziny podmiotów wymienionych w 4.1.
  3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być osoby niepełnoletnie oraz osoby małoletnie (tj. osoby które ukończyły lat 13).
  4. Uczestnikiem Konkursu jest osoba, która spełniła wszystkie warunki określone w niniejszym regulaminie.
  5. Zakaz uczestnictwa w Konkursie dotyczy również osób, które w przeciągu ostatnich trzech miesięcy – 90 (dziewięćdziesiąt) dni – zostały laureatami Konkursów organizowanych przez Röben Polska (liczy się data ostatniego wygrania).

 

 • 5 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
  1. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące przebiegu lub rozstrzygnięcia Konkursu, należy składać Organizatorowi pisemnie na adres: Röben Polska Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. k, 55-300 Środa Śląska, ul. Ceramiczna 2, w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od daty jego  zakończenia. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i wszelkie dane umożliwiające identyfikację danej osoby jako uczestnika Konkursu, jak również dokładny wskazanie powodu reklamacji i jego uzasadnienie.
  2. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty decyduje data stempla pocztowego.
  3. Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane a zainteresowani uczestnicy zostaną powiadomieni o wyniku rozpatrzenia reklamacji na piśmie przez Organizatora niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji.
 • 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Pełna treść regulaminu udostępniona będzie do wglądu w siedzibie Organizatora w dniu od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00 oraz na stronie roben.pl w czasie trwania Konkursu i w terminie 14 dni roboczych od jego zakończenia.
  2. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za usługi telekomunikacyjne, z których korzystać będą uczestnicy Konkursu.
  3. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego regulaminu. Materiały reklamowe i promocyjne dotyczące Konkursu mają wyłącznie charakter informacyjny.
  4. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników Konkursu będą przetwarzane przez niego i firmy z nim współpracujące przy organizacji oraz przeprowadzeniu Konkursu w celu: (I) przeprowadzenia Konkursu, (II) wyłonienia zwycięzcy, (III) ogłaszania wyników, (IV) doręczenia/realizacji nagród, (V) wysyłania e-mailem lub/i SMS-em informacji związanych z Konkursem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia otrzymanie nagrody. Każdy uczestnik Konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania oraz żądania usunięcia. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29.08.1997 r o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 z 1997 r, poz .883 z późn. zm.).

 

 

Środa Śląska, 1.12.2017 r.

5/5 - (13 votes)

Data publikacji: 6 grudnia, 2017

Autor:

5/5 - (13 votes)


Komentarze


Udostępnij artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Podobne artykuły