Złącza ciesielskie

Niecertyfikowane elementy dachu (wkręty) – kwestie teoretyczne z przykładami

Podstawowe wymagania dotyczące budowy remontu i przebudowy dachu wynikają z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG oraz ustawy o wyrobach budowlanych odnoszącej się do zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych. Obydwie te regulacje ujmują fakt, że wyroby budowlane dachowe powinny uwzględniać w szczególności możliwość recyklingu.


Elementy certyfikowane dachu to także takie, w które także na skutek rozbiórki dachu pozostaną materiałami trwałymi. Ich trwałość i wykorzystanie jest przyjazne środowisku surowców i materiałów wtórnych.

Przykład 1

Dekarz zakupił przywiezione z Chin wkręty, które łączą elementy dachowe. Sama dachówka jest produktem posiadającym certyfikat CE, natomiast wkręty już nie. Klient zauważył, już po skończonych pracach, że dach ulega awarii i narusza ściany budynku. Klient zamierza wytoczyć dekarzowi proces o odszkodowanie. Ponadto sprawę skierował do nadzoru budowlanego o sprawdzenie wyrobów budowlanych, w tym wkrętów, czy posiadają CE. Czy dekarz może odpowiadać cywilnie za szkody spowodowane użyciem niecertyfikowanego wyrobu? Czy inspektor nadzoru budowlanego może kontrolować wyroby budowlane w tym wkręty?
TAK. Dekarz może zostać pociągnięty do odpowiedzialności odszkodowawczej w drodze postępowania cywilnego. Nie należy wykorzystywać produktów, które nie posiadają norm zharmonizowanych i nie mają oznakowania CE. Wkręty sprowadzone z Chin, jeżeli nie mają certyfikatów dopuszczających je do użytku na terenie UE, nie mogą być używane do prac.
TAK. Inspektor Nadzoru Budowlanego ma prawo kontrolować wyroby budowlane, w tym dachówkowe, zarówno na etapie wytwarzania, jak i montażu.
Zgodnie z treścią art. 26 ust. 3 ustawy o wyrobach budowlanych, jeżeli przeprowadzone badania wykazały, że wyrób budowlany (wkręty) nie spełnia wymagań określonych ustawą, kontrolowany obowiązany jest do uiszczenia opłaty stanowiącej równowartość kosztów prowadzonych badań.
Do kosztów tych zalicza się koszty badań przeprowadzonych przez laboratoria oraz koszty transportu i przechowywania próbki. Jednocześnie, przepis § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie próbek wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz. U. Nr 23, poz. 122) określa, że wysokość opłaty, o której mowa w ww. art. 26 ust. 3 ustawy o wyrobach budowlanych, ustala właściwy organ prowadzący kontrolę.
Do uiszczenia tej opłaty obowiązany jest zaś wyłącznie producent lub jego upoważniony przedstawiciel, gdyż to właśnie producent, poprzez organizowanie i zapewnienie kontroli produkcji wyrobu o określonych przez siebie właściwościach oraz zainicjowanie cyklu obrotu tego wyrobu, ponosi za niego odpowiedzialność. Sprawa komplikuje się, jeżeli mamy do czynienia z wyrobem chińskim nielegalnie wprowadzonym do obrotu.

Fot. 2. Etykieta wkrętów ciesielskich z oznaczeniem CE.

Fot. 2. Etykieta wkrętów ciesielskich z oznaczeniem CE.

DEKARZU, PAMIĘTAJ

Definicja producenta wyrobu budowlanego zawarta jest w art. 2 pkt 19 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzenia do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. U. L. 88 z 4.4.2011, s. 5 z późn. zm.). Zgodnie z powyższym przepisem rozporządzenia, „producent” oznacza osobą fizyczną lub prawną, która produkuje wyrób budowlany lub która zleca zaprojektowanie lub wyprodukowanie wyrobu budowlanego i wprowadza ten wyrób do obrotu pod własną nazwą lub znakiem firmowym, natomiast na wyrobie umieszczono informację „wyprodukowano dla…”.
Wyrób budowlany dachowy może być wprowadzony do obrotu lub udostępniany na rynku krajowym, jeżeli nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, w zakresie odpowiadającym jego właściwościom użytkowym i zamierzonemu zastosowaniu; co oznacza, że jego właściwości użytkowe umożliwiają prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w których ma on być zastosowany w sposób trwały, spełnienie podstawowych wymagań, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.
Niecertyfikowane elementy dachu to takie, które nie posiadają odpowiednich parametrów technicznych – certyfikatów dopuszczających je do zastosowania przez dekarza. To także takie elementy, które nie posiadają odpowiedniego składu surowcowego.

UWAGA

Wyrób budowlany dachowy objęty normą zharmonizowaną lub zgodny z wydaną dla niego europejską oceną techniczną, może być wprowadzony do obrotu lub udostępniany na rynku krajowym wyłącznie zgodnie z rozporządzeniem Nr 305/2011.
Wzór oznakowania CE określa załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającego wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszący się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008, str. 30).
Wyrób budowlany dachowy nieobjęty normą zharmonizowaną, dla której zakończył się okres koegzystencji, o którym mowa w art. 17 ust. 5 rozporządzenia Nr 305/2011, i dla którego nie została wydana europejska ocena techniczna, może być wprowadzony do obrotu lub udostępniany na rynku krajowym, jeżeli został oznakowany znakiem budowlanym, którego wzór określa załącznik nr 1 do ustawy.
Wraz z wyrobem budowlanym udostępnianym na rynku krajowym dostarcza się informacje o jego właściwościach użytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami państwa, w którym wyrób budowlany został wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obsługi oraz informacje dotyczące zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa, jakie ten wyrób stwarza podczas stosowania i użytkowania.

Przykład 2

Dekarz zakupił wkręty bez wymaganego znaku CE. Nie ma jednakże faktury zakupu. Czy w przypadku, kiedy wkręty nie spełnią oczekiwań, będzie mógł skarżyć producenta lub producentów?
TAK. Dekarz może skarżyć producenta wkrętów, jeżeli te nie spełniają norm UE, jeżeli w wyniku montażu dachu ulegają one zniszczeniu, bądź całość dachu ulegnie obsuwaniu czy innym zdarzeniom. Jednakże trudno jest bez dokumentu zakupu skarżyć producenta. Wkręty mogą też być pochodzenia chińskiego, a to dodatkowo utrudnia całą skargę. Warto jednakże wiedzieć, że: producentem może być tylko jeden podmiot. Przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych nie przewidują sytuacji, w której wyrób budowlany miałby wielu producentów. Za wprowadzenie do obrotu budowlanego odpowiedzialny jest producent, który wprowadza do obrotu budowlanego produkt pod własną firmą. Wprowadzeniem do obrotu jest przekazanie po raz pierwszy produktu jego użytkownikowi, konsumentowi bądź sprzedawcy. Definicja tego wyrażenia zawarta jest w art. 5 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 ze zm.).
Wytwórcą wyrobów budowlanych może być podmiot zupełnie niezależny od producenta, podmiot wytwarzający wyrób budowlany na własny rachunek, ale z przeznaczeniem dla podmiotu, który pod własną marką, nazwą wprowadza ten wyrób do obrotu. Wytwórca produktu nie posiada przymiotu strony.

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 poz. 1570 ze zm.)

Przemysław Gogojewicz

4.9/5 - (14 votes)

Data publikacji: 26 grudnia, 2016

Autor:

4.9/5 - (14 votes)


Komentarze


Udostępnij artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  1. Krzysiek
    poniedziałek, 14 stycznia, 2019

    To jest tak jak chcemy zaoszczędzić kupując chińskie buble.Materiały budowlane to nie klocki Legoltutaj chodzi o nasze bezpieczeństwo i bezwzględnie należy kupować materiały z certyfikatem CE.

  2. Karolina
    sobota, 4 maja, 2019

    A to ciekawe, nie wiedziałam tego. Nie jestem co prawda dekarzem, ale ostatnio miałam budowany nowy dach. Nie wiedziałam, że wszystkie elementy tego dachu muszą być ceryfikowane. Nie wiem więc jak jest u mnie, mam nadzieję, że wszystkie elementy są dobrze dobrane.

Podobne artykuły