Pokrycia dachowe

Taki mamy klimat, czyli kto ma odśnieżyć dach?!

Zima, która nie mogła jakoś do nas dotrzeć, w końcu się pojawiła i to na całego! Kilkunastostopniowe mrozy, opady śniegu, gołoledź i ślizgawica. Spóźnione pociągi, na jezdniach szare błoto i korki, w kalendarzu ferie, a na dachach domów malownicza czapa śniegu. No, jest pięknie jak na obrazku, ale może być też niebezpiecznie. Porę na odśnieżanie dachów, chodników i samochodów uważam za rozpoczętą.

Jak mówi klasyk, jak jest zima, to musi być zimno. I biało. Pierwsze większe opady śniegu to zalegający na dachach śnieg. Problem ten nie dotyczy tylko obiektów wielkopowierzchniowych – supermarketów, hal produkcyjnych czy centrów handlowych, ale również domów jednorodzinnych.

Kwestię odśnieżania regulują odpowiednie przepisy

Obowiązki związane z odśnieżaniem dachów reguluje ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.). „Zgodnie z zapisami ustawy za prawidłowe zdefiniowanie oddziaływania śniegu odpowiada projektant, natomiast właściciel lub zarządca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego”.

Wynika z niej, że obowiązek utrzymania dachów w należytym stanie technicznym i estetycznym spoczywa na właścicielach lub zarządcach obiektów budowlanych. Kluczowe jest zatem przeprowadzanie okresowych kontroli (art. 62, ust. 1, pkt 4 ustawy) i przeglądów bezpieczeństwa związanych z występowaniem niekorzystnych zjawisk. Należy sobie uświadomić, że w przypadku nieprzestrzegania przez właściciela budynku obowiązujących przepisów dotyczących zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu w razie wystąpienia intensywnych opadów śniegu, możemy narazić się na odmowę wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela.

Normy

Obciążenie połaci dachowych śniegiem określają normy: PN-80/B-02010 Obciążenia w obliczeniach statycznych – Obciążenie śniegiem wraz ze zmianą oraz PN-EN 1991-1-3: 2005 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-3: Oddziaływania ogólne – Obciążenie śniegiem. Normy te wyróżniają w Polsce 5 stref śniegowych.

Więcej informacji: https://fachowydekarz.pl/index.php/warsztat/1803-snieg-na-dachu.html.

Płatek śniegu widziany pod mikroskopem elektronowymPłatek śniegu widziany pod mikroskopem elektronowym

Niektórzy wojewodowie wydali dodatkowe zarządzenia uzupełniające zapisy Prawa budowlanego, które wyznaczają normy obciążenia dachu śniegiem. W tym wypadku brane są pod uwagę m.in. kształt dachu, jego izolacyjność termiczną czy bliskość innych budynków. Parametry te mogą zmieniać się na różnych fragmentach dachu.

Ergo Hestia, zebrała najważniejsze informacje dotyczące odśnieżania dachów oraz związanych z tym obowiązków ciążących na właścicielach i zarządcach budynków. O to najważniejsze aspekty o których należy pamiętać:

1. Bezpieczeństwo pracy na dachu

Na krawędzi dachu powinny być zainstalowane balustrady o wysokości co najmniej 1,1 m, a w przypadku ich braku należy zapewnić sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości i zadbać o to, by był on stosowany przez pracowników( odpowiednie oprzyrządowanie: liny, uprzęże, karabińczyki i urządzania zaciągające liny ). Pracownicy odpowiedzialni za odśnieżanie dachu muszą posiadać orzeczenia lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na wysokości.

2. Minimalizacja ryzyka

Za tę kwestie odpowiada pracodawca – powinien zapoznać pracowników z ryzykiem i wprowadzić imienny podział pracy uwzględniający kolejność wykonywania zadań, zapewnić informacje dotyczące konstrukcji odśnieżanego dachu z uwzględnieniem rozmieszczenia świetlików, klap dymowych czy kominów wentylacyjnych.

3. Bezpośredni nadzór

Pracodawca zobowiązany jest zapewnić nadzór nad pracami przez oddelegowane do tego wykwalifikowanej osoby oraz wyznaczyć wokół obiektu, z którego dachu usuwany jest śnieg, specjalnie oznaczoną strefę niebezpieczną.

4. Prawo do odmowy pacy w niebezpiecznych warunkach

W razie, gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom BHP i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom, pracownik ma prawo powstrzymać się od jej wykonywania, zawiadamiając o tym przełożonego.

Odśnieżanie połaci dachowych należy do prac szczególnie niebezpiecznych, w związku z tym pracodawca powinien zadbać o odpowiednie środki zabezpieczające pracownika przed upadkiem z wysokości. Najlepiej jednak powierzyć tę pracę wyspecjalizowanym firmom. Jest to rozwiązanie droższe, ale prostsze.

Czy wiesz jak…

Jak powstaje śnieg?

ASZ

4.7/5 - (3 votes)

Data publikacji: 28 stycznia, 2014

Autor:

4.7/5 - (3 votes)


Komentarze


Udostępnij artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Podobne artykuły