Na rynku

Ubezpieczenia w branży budowlanej

Branża budowlana wiąże się dla przedsiębiorców z wieloma nieprzewidzianymi sytuacjami, które mogą generować dodatkowe koszty i stres. Wady robót budowlanych, roszczenia inwestora z tytułu czy gwarancji, wypadki pracowników przy pracy, awarie lub zniszczenie sprzętu, niewypłacalni kontrahenci to tylko przykłady.

Sytuacji na budowie, które wiążą się z ryzykiem jest cała gama. Roboty na wysokościach, remonty wszelkich instalacji czy praca przy użyciu ciężkiego sprzętu zawsze niosą za sobą ryzyko, nie tylko ryzyko uszkodzenia mienia, ale także ryzyko wyrządzenia komuś krzywdy, uszkodzenia ciała czy nawet śmierci. Upadek z dużej wysokości, wybuch gazu, zalanie, przygniecenie, kradzież sprzętu, uszkodzenie materiałów budowlanych. Im większa skala działalności, tym większe ryzyko wystąpienia niebezpieczeństw.

Każdy przedsiębiorca budowlany doskonale zdaje sobie sprawę z podejmowanego ryzyka i dlatego powinien mieć również świadomość konieczności posiadania odpowiedniej polisy ubezpieczeniowej, która pomoże zminimalizować skutki nieprzyjemnych zdarzeń.

Ubezpieczenie majątku przedsiębiorstwa

Kiedy przedsiębiorca, który posiada nieruchomości (siedziba, magazyn), przechowuje materiały oraz urządzenia i niejednokrotnie bardzo drogi i specjalistyczny sprzęt, a także posiada pojazdy, w oczywisty sposób chce chronić własne mienie przed kradzieżą, pożarem, zalaniem czy jakimkolwiek innym zniszczeniem w wyniku zdarzeń losowych.
W tym kontekście przydaje się również ubezpieczenie materiałów czy sprzętu od kradzieży, która może mieć miejsce na placu budowy w miejscu prowadzonej inwestycji.

Flota

Jeśli chodzi o flotę, to ubezpieczenie OC pojazdów mechanicznym jest oczywistym i nieuchronnym obowiązkiem każdego posiadacza pojazdu. Jednak obowiązkowa polisa obejmuje wyłącznie szkody wyrządzone innym uczestnikom ruchu. Jeśli natomiast chodzi o ubezpieczenie od kradzieży czy od szkód wyrządzonych „samemu sobie” czy konsekwencji działania sił przyrody lub nieustalonego sprawcy to przydatne może okazać się w tym wypadku ubezpieczenie AC (auto casco)

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) za szkody wyrządzone w trakcie prac budowlanych

Każdy przedsiębiorca budowlany jest odpowiedzialny za właściwy efekt wykonanych prac, a także wszelkie szkody wyrządzone innym na budowie, również za te wyrządzone przez swoich pracowników. W ramach działalności podstawową kwestią jest odpowiedzialność za błędy w wykonanych pracach budowlanych i ich skutki. W branży budowlanej podstawowa umowa ubezpieczenia powinna obejmować odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego za szkody wynikające z uchybień związanych ze świadczeniem usług w budownictwie.
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność deliktową (szkody wyrządzone przez przedsiębiorcę lub jego pracowników w ramach prowadzonych robót budowlanych – np. zaprószenie ognia w remontowanym budynku i uszkodzenie w ten sposób sąsiednich budynków), jak i odpowiedzialność kontraktową (nienależyte wykonanie robót budowlanych tj. niezgodnie ze sztuką budowlaną lub projektem, zastosowanie wadliwych materiałów, błędy technologiczne itp). W tym przypadku wadliwie wykonane roboty budowlane mogą pociągać za sobą roszczenia inwestora z tytułu rękojmi czy gwarancji o poprawienie wykonanych prac, zwrot kosztów wykonawstwa zastępczego, naprawienie wyrządzonej szkody etc.

Co istotne, zdarzenie powodujące szkodę może wystąpić znacznie wcześniej, niż faktyczne ujawnienie się szkody. W przypadku zawalenia się konstrukcji budowanego balkonu szkoda ujawnia się od razu, jednak skutki innych wad budowlanych mogą wystąpić po kilku miesiącach albo latach od wykonania robót. Wówczas pojawia się problem, który ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę, jeśli w międzyczasie przedsiębiorca zmienił ubezpieczyciela czy zawarł nową polisę.

W ubezpieczeniach występują różnego rodzaju triggery szkodowe czyli czasowe zakresy odpowiedzialności ubezpieczyciela, spośród których wyróżnia się (trigger: claims made, loss occurence oraz act commited). W każdym z tych przypadków czasowy zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela jest różny. Jeśli chodzi o trigger claims made to w przypadku takiej polisy roszczenie musi być zgłoszone w czasie trwania ubezpieczenia. Z kolei w przypadku triggera loss occurence w okresie ubezpieczenia musi powstać szkoda, aby ubezpieczyciel ponosił za nią odpowiedzialność. Natomiast w act commited zakres czasowy odpowiedzialności ubezpieczyciela jest najdłuższy, bowiem wystarczy, że w okresie obowiązywania polisy zajdzie zdarzenie, z którego wynika szkoda (wykonanie robót), a sama szkoda może ujawnić się znacznie później, już po wygaśnięciu polisy. Z tego powodu trzecia opcja jest najbardziej dogodna dla przedsiębiorcy budowlanego, bowiem w tamach takiej polisy ubezpiecza się konsekwencje zdarzeń, które miały miejsce w okresie ubezpieczenia.

Wypadki przy pracy

Każdy pracodawca zatrudniający pracowników, którzy narażeni są na różnego rodzaju wypadki przy pracy powinien rozważyć zawarcie również polisy OC dla pracodawcy. Pracownicy budowlani są szczególnie narażeni na wypadki przy pracy, dlatego tego typu ubezpieczenie zapewni wypłatę odszkodowania na rzecz poszkodowanego pracownika lub jego rodziny, w przypadku jego śmierci.

Katarzyna Podyma
Kancelaria Radcy Prawnego
Plac Wolności 3/4a, 40-078 Katowice
tel. 32 400 89 91
tel. kom. 500 195 706
sekretariat@katarzynapodyma.com
www.katarzynapodyma.com

5/5 - (32 votes)

Data publikacji: 17 lutego, 2020

Autor:

5/5 - (32 votes)


Komentarze


Udostępnij artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  1. Jacek
    wtorek, 18 lutego, 2020

    W budownictwie nawet jeśli będziemy najbardziej ostrożni,to i tak mogą nam przydarzyć się wypadki i warto wykupić ubezpieczenie aby mieć zabezpieczenie finansowe razie wypadku.Jeśli zatrudniamy pracowników tym bardziej powinniśmy ubezpieczyć siebie i wszystkich pracowników najlepiej wykupić ubezpieczenie grupowe ponieważ ono najlepiej się opłaci.

Podobne artykuły