Na rynku

Zaproszenie na XXX Międzynarodową Konferencję Naukową Wydziału Technologii Drewna SGGW w Warszawie: DREWNO – MATERIAŁ XXI WIEKU

Zaproszenie na XXX Międzynarodową Konferencję Naukową Wydziału Technologii Drewna SGGW w Warszawie: DREWNO – MATERIAŁ XXI WIEKU

Dziekan Wydziału Technologii Drewna Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, wraz z Komitetem Organizacyjnym uprzejmie zapraszają do uczestnictwa w jubileuszowej, XXX Międzynarodowej Konferencji Naukowej Wydziału Technologii Drewna SGGW w Warszawie: DREWNO – MATERIAŁ XXI WIEKU, która odbędzie się w dniach 15 i 16 listopada 2016 roku, w Leśnym Zakładzie Doświadczalnym w Rogowie.


Celem Konferencji jest prezentacja wyników badań i wymiana doświadczeń naukowych dotyczących szeroko rozumianej technologii drewna. Organizatorzy Konferencji liczą, że Konferencja i towarzyszące jej dyskusje będą inspiracją do podejmowania oryginalnych badań w zakresie drzewnictwa, ze szczególnym uwzględnieniem badań o charakterze innowacyjnym i utylitarnym. Organizatorzy liczą również na aktywny udział przedstawicieli polskiego przemysłu drzewnego w Konferencji.

Przewidywane obszary tematyczne Konferencji:

 • struktura i właściwości drewna,
 • chemia drewna, celulozy i papieru,
 • konstrukcje drewniane,
 • tworzywa drzewne,
 • mechaniczna obróbka drewna i tworzyw drewnopochodnych,
 • meblarstwo,
 • ochrona drewna,
 • organizacja i zarządzanie w przemyśle drzewnym,
 • modyfikacje drewna i tworzyw drzewnych,
 • certyfikacja wyrobów i materiałów w drzewnictwie.

Tegoroczna Konferencja, odbywająca się w roku obchodów 200-lecia Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, została objęta Patronatem Honorowym JM Rektora SGGW.

XXX-th International Scientific Conference of Faculty of Wood Technology
“Wood – Material of the XXI-st Century”
ROGÓW 15-16.11.2016

Program konferencji
Poniedziałek (14.11.2016)
Accommodation –18.00 – 21.00 hr
Supper– 19.00 hr

Wtorek (15.11.2016)
Śniadanie – 8.30 hr
Opening of the Conference – Main Assembly Hall 9.30
Plenary Session – Main Assembly Hall – 9.45 – 12.30 hr
Chairman: Assoc. Professor Sławomir Krzosek

ERWIN THOMA
New techniques and advanteges for solid wood building construction
(Nowe rozwiązania techniczne i ich zalety w budownictwie domów z drewna litego)

JÁN SEDLIAĆIK
Innovations in adhesives in wood technology
(Innowacyjne kleje stosowane w przemyśle drzewnym)

MARIUSZ MAMIŃSKI
Glicerol derivatives as the components of wood adhesives
(Pochodne gliceryny jako składniki klejów do drewna)

Przerwa na kawę 11.00 – 11.30

WOJCIECH J. CICHY, JACEK PAWŁOWSKI, MAGDALENA WITCZAK, MAŁGORZATA WALKOWIAK
Comparison of methods for determining the calorific value of fuels obtained from wooden biomass
(Porównanie metod określania wartości opałowej paliwa otrzymanego z biomasy roślinnej)

RENATA TOCZYŁOWSKA-MAMIŃSKA
Pulp and paper industry wastewater treatment accompanied by current production in microbial fuel cells
(Oczyszczanie ścieków z przemysłu papierniczego w skojarzeniu z produkcją pradu w mikrobiologicznych ogniwach paliwowych)

PIOTR PRZYBYSZ
Production of the 2nd generation biofuels from lignocellulosic biomass
(Produkcja biopaliw II generacji z biomasy lignocelulozowej)

Memorial of Professor Franciszek Krzysik – 12.35 hr
Lunch : 12.45 – 13.30 hr
Session – Main Assembly Hall 13.45 – 16.15 hr
Structure and properties of wood
Chairman: Dr. Eng. Michał Drożdżek

LADISLAV DZURENDA
Model of heat consumption of the autoclave for steaming timber
(Model poboru ciepła autoklawu do obróbki hydrotermicznej tarcicy)

ALEŠ ZEIDLER, VLASTIMIL BORŮVKA
Effect of within-stem position and site on wood properties of Douglas-fir from the Czech Republic
(Własności drewna daglezji pochodzącego z Czech w zależności od siedliska i umiejscowienia w kłodzie)

WITOLD PAZDROWSKI, TOMASZ JELONEK, MAGDALENA ARASIMOWICZ-JELONEK, ARKADIUSZ TOMCZAK
The form of dead bark in Scots pine (Pinus sylvestris L.) and selected biometric features and indicators
(Forma kory martwicowej sosen zwyczajnych (Pinus sylvestris L.) a wybrane cechy biometryczne i wskaźniki)

TOMASZ. JELONEK, ARKADIUSZ TOMCZAK, MARCIN JAKUBOWSKI, WITOLD GRZYWIŃSKI, WITOLD PAZDROWSKI, AGNIESZKA REMLEIN, EWELINA JURKIWICZ
An analysis of the quality and value of timber in pine tree stands representing selected ecotypes of this species in Poland
(Analiza jakości i wartości surowca drzewnego w drzewostanach sosnowych reprezentujących wybrane ekotypy tego gatunku w Polsce)

ARKADIUSZ TOMCZAK, TOMASZ JELONEK, MARCIN JAKUBOWSKI, WITOLD GRZYWIŃSKI, JAROSŁAW SZABAN
The effect of tree slenderness on wood properties in Scots pine. Part I: Basic density and compression strength parallel to grain
(Właściwości drewna sosen zróżnicowanych pod względem smukłości pnia. Część I: gęstość i wytrzymałość na ściskanie wzdłuż włókien)

ARKADIUSZ TOMCZAK, TOMASZ JELONEK, MARCIN JAKUBOWSKI, WITOLD PAZDROWSKI
The effect of tree slenderness on wood properties in Scots pine. Part II:
modulus of rupture and modulus of elasticity
(Właściwości drewna sosen zróżnicowanych pod względem smukłości pnia. Część II.
Wytrzymałość na zginanie statyczne i moduł sprężystości)

YAROSLAW SOKOLOVSKYY, VOLODYMYR SHYMANSKYI, IGOR KROSHNYI, OLGA
MOKRYTSKA, OLEKSANDR STOROZHUK
Modeling of non-isothermal moisture transfer and visco-elastic deformation
of wood as a fractal structure
(Modelowanie nieizotermicznej przewodności wilgoci i lepko-elastycznej deformacji drewna
jako struktury fraktalnej)

TOMASZ JELONEK, ARKADIUSZ TOMCZAK, MARCIN JAKUBOWSKI, JAROSŁAW SZABAN,
EWELINA JURKIEWICZ, AGNIESZKA REMLEIN
Changeability of tree tissue properties of the Scots Pine (Pinus Sylvestris L.)
as a marker of trees ageing
(Zmienność właściwości tkanki drzewnej sosny zwyczajnej (Pinus Sylvestris L.) jako wskaźnik
starzenia się drzew)

MARCIN JAKUBOWSKI, IWONA MAZUR, ROBERT KORZENIEWICZ, TOMASZ JELONEK,
ARKADIUSZ TOMCZAK, JAROSŁAW SZABAN
Proportion of juvenile wood and mature wood in stems of Norway spruce (Picea abies L. Karst.) origin from forests grown in different site conditions
(Udział drewna młodocianego i dojrzałego w strzałach świerka pospolitego (Picea abies (L.) Karst.) wyrosłych w różnych warunkach siedliskowych)

MARCIN JAKUBOWSKI, JAROSŁAW SZABAN, ARKADIUSZ TOMCZAK, TOMASZ JELONEK, WOJCIECH KOWALKOWSKI
Proportion of juvenile wood and mature wood in stems of European larch (Larix decidua Mill.) origin from experimental area in LZD Siemianice
(Udział drewna młodocianego i dojrzałego w strzałach modrzewia europejskiego (Larix decidua Mill.) pochodzącego z powierzchni doświadczalnej zlokalizowanej na terenie LZD Siemianice)

Session – Ground Floor Room – 1345 – 1615 hr
Chemical testing of wood, pulp and paper
Chairman: Dr. Eng. Andrzej Antczak

KAZIMIERZ PRZYBYSZ, KAMILA PRZYBYSZ, BORUSZEWSKI PIOTR,
Application of cellulosic pulps from fast-growing plants in production of
packaging papers
(Zastosowanie mas włóknistych z roślin szybkorosnących do produkcji papieru)

KRZYSZTOF JOACHIMIAK, AGNIESZKA SPEK-DŹWIGAŁA, RENATA WOJECH, ADAM WÓJCIAK
Miscanthus giganteus as an auxiliary raw material for semichemical and
chemical hardwood pulp production
(Miscanthus giganteus jako surowiec uzupełniający do otrzymywania liściastych mas
celulozowych i półchemicznych)

ADAM WÓJCIAK
Single item deacidification of paper with dispersion of magnesium
hydroxide nanoparticles in alcohol: the problem of process efficiency
(Indywidualne odkwaszanie papieru dyspersją nanocząsteczek wodorotlenku magnezu w
alkoholu: problem efektywności procesu)

LUKAS KAPLAN, JIRI KUBS, MILAN GAFF
Energy consumption during teac wood thermal treatment
(Zapotrzebowanie na energię podczas obróbki termicznej drewna tekowego)

JIŘÍ KUBŠ, LUKÁŠ KAPLAN, MILAN GAFF
Consumption of energy in the production of heat-treated spruce
(Zapotrzebowanie na energię podczas obróbki termicznej drewna świerkowego)

KAMILA PRZYBYSZ, KAZIMIERZ PRZYBYSZ.
Evaluation of dimensional properties of cellulosic fibers as a tool for swift,
initial evaluation of papermaking potential of pulp
(Ocena parametrów wymiarowych włókien mas włóknistych jako narzędzie do wstępnej oceny
zdolności papierotwórczej)

DONATA KRUTUL, TOMASZ ZIELENKIEWICZ, JANUSZ ZAWADZKI, ANDRZEJ RADOMSKI,
ANDRZEJ ANTCZAK, MICHAŁ DROŻDŻEK
The influence of the fast road on the content of some macro-elements in
wood and bark of White mulberry (Morus alba L.)
(Wpływ drogi szybkiego ruchu na zawartość niektórych makroelementów w drewnie i korze
morwy białej (Morus alba L.))

MAŁGORZATA WALKOWIAK, MAGDALENA WITCZAK, WOJCIECH J. CICHY, RYSZARD
KANIEWSKI
Thermal modification of lignocellulosic particles to obtain a solid biofuels
with improved properties
(Modyfikacja termiczna cząstek lignocelulozowych w celu otrzymania biopaliw stałych o
ulepszonych właściwościach)

ANDRZEJ ANTCZAK, MAKSYMILIAN SZENIAWSKI, MONIKA MARCHWICKA, JANUSZ
ZAWADZKI, PIOTR PRZYBYSZ
Acid hydrolysis of cellulose pulps obtained from poplar wood (Populus sp.)
by Kraft metod
(Hydroliza kwasowa mas celulozowych otrzymanych z drewna topoli (Populus sp.)metodą
siarczanową)

Session – First Floor Room – 1345 – 1615 hr
Wooden structures
Chairman: MSc. Eng. Andrzej Noskowiak
ALENA ROHANOVÁ, PETER KRIŠŠÁK
Finger- joints in lamellas of beech wood (Fagus sylvatica L.)
(Połączenia wczepowe w lamelach bukowych)

ALENA ROHANOVÁ, PETER KRIŠŠÁK
Poplar wood (Populus tremula L.) findings of finger – jointed timber
( Własności drewna topoli łączonej na wczepy)

RAFAŁ KRZYWOŃ, MARCIN GÓRSKI, SZYMON DAWCZYŃSKI
Influence of temperature on the bending capacity of timber beams
strengthened with CFRP laminate
(Wpływ temperatury na nośność belek drewnianych wzmocnionych laminatem CFRP)

SZYMON DAWCZYŃSKI, MARCIN GÓRSKI, RAFAŁ KRZYWOŃ
Granulated cork as a component of geopolymer – preliminary studies
(Granulowany korek jako składnik geopolimeru – badania wstępne)

ANDRZEJ MAKOWSKI, ANDRZEJ NOSKOWIAK
Empirical verification of a digital model of a basket ball to assess elastic
properties of sports floors
(Weryfikacja empiryczna modelu numerycznego piłki koszykowej do oceny właściwości
sprężystych podłóg sportowych)

KRZYSZTOF KARSZNIA
On automated deformation measurements of timber-concrete structures
(Automatyczne pomiary deformacji drewniano-betonowej konstrukcji budowlanej)

ANDRZEJ NOSKOWIAK, GRZEGORZ PAJCHROWSKI, GRZEGORZ SZUMIŃSKI
Strength and modulus of elasticity of thermally modified pine structural
timber
(Wytrzymałość i moduł sprężystości sosnowej tarcicy konstrukcyjnej modyfikowanej
termicznie)

DARIA BRĘCZEWSKA-KULESZA, GRZEGORZ WIELOCH
Wooden porches of tenement houses from the late nineteenth and early
twentieth centuries
(Drewniane werandy kamienic czynszowych z końca XIX i początku XX stulecia)

IZABELA BURAWSKA, MARCIN ZBIEĆ, PIOTR BEER
Enhancement of timber beams by means of natural and synthetic
reinforcement
(Wzmacnianie belek drewnianych za pomocą materiałów naturalnych i syntetycznych)

TOMASZ NOWAK, EWA KOTWICA, URSZULA KOTWICA, KAMIL NASTULSKI
Selected aspects of structural design of timber trusses with punched metal
fasteners
(Wybrane aspekty projektowania wiązarów kratowych łączonych na płytki kolczaste)

PAULINA MAJTCZAK, IZABELA BURAWSKA
Modern timber frame construction systems
(Nowoczesne systemy konstrukcyjne w technologii szkieletowej)

Session – Second Floor Room – 1345 – 1615 hr
Wood machining
Chairman: Dr. Eng. Jacek Wilkowski

KAZIMIERZ A. ORLOWSKI, MARCIN LACKOWSKI, TOMASZ OCHRYMIUK
An assessment of teeth quality of the mini gang saw blade
(Ocena jakości ostrzy mini piły trakowej)

KAZIMIERZ A. ORLOWSKI, KAROL DUCHNICZ
The effect of a belt position in the spindle driving system on critical
rotational speeds
(Wpływ położenia pasa napędowego na wrzecionie na jego prędkości krytyczne)

ANNA KACZMAREK, KAZIMIERZ A. ORŁOWSKI, LUBOMIR JAVOREK
Comparison of natural frequencies of a circular saw blade obtained
empirically and with FEM
(Porównanie naturalnych częstotliwości pił tarczowych, uzyskanych doświadczalnie oraz za
pomocą metody elementów skończonych (MES))

ALBINA JEGOROWA, JAROSŁAW GÓRSKI
Предварительная селекция выбранных характеристик
диагностических сигналов зарегестрированных во время сверления в
древесностружечной ламинированной плите основанная на анализе их
монотонности
(Wstępna selekcja wybranych miar sygnałów diagnostycznych zarejestrowanych podczas
wiercenia w płycie wiórowej laminowanej oparta o analizę ich monotoniczności)

JOZEF KÚDELA, ĽUBOMÍR JAVOREK , LEOŠ MRENICA
Influence of milling and sanding on beech wood surface properties. Part I.
Surface morphology
(Wpływ strugania i szlifowania na własności powierzchni drewna bukowego. Część 1
morfologia powierzchni)

JOZEF KÚDELA, ĽUBOMÍR JAVOREK , LEOŠ MRENICA
Influence of milling and sanding on beech wood surface properties. Part II.
Wetting and thermo-dynamical characteristics of wood surface
(Wpływ strugania i szlifowania na własności powierzchni drewna bukowego. Część 2
Zwilżalność i termodynamiczne własności powierzchni drewna)

MAREK BARLAK, JACEK WILKOWSKI, ZBIGNIEW WERNER
Changes of tribological, corrosion and functional properties of materials
used in wood industry after ion implantation process
(Zmiana właściwości tribologicznych, korozyjnych i funkcjonalnych implantowanych jonowo
materiałów stosowanych w przemyśle drzewnym)

JACEK WILKOWSKI, MIROSLAV ROUSEK, EMIL SVOBODA
Variation of wood surface roughness in CNC face milling
(Zmienność chropowatości powierzchni drewna po frezowaniu czołowym na obrabiarce CNC)

KAROL SZYMANOWSKI
Influence of direction of cutting on cutting forces and quality during milling laminated MDF
(Wpływ przeciwbieżności/współbieżności frezowania na wartość sił oraz jakość obróbki laminowanej płyty MDF)

PIOTR PODZIEWSKI
Compreg – machinability during drilling
(Lignofol – podatność na wiercenie)

Coffee break – 1615 – 1630 hr
Session – Main Assembly Hall – 1645 – 1930 hr
Structure and properties of wood
Chairman: Dr. Eng. Piotr Mańkowski

JOHN PODGÓRSKI
New solutions in mechanical analyses in wood industry
(Nowoczesne rozwiązania w analizach mechanicznych w przemyśle drzewnym)

ЕЛЕНА ПИНЧЕВСКАЯ, ВАСИЛИЙ БОРЯЧИНСКИЙ, ЛЮБОВЬ КРАСУХИНА
Сушка дубовых заготовок повышенными температурами
(Suszenie drewna dębowego w wysokich temperaturach)

ALEKSANDRA KONOPKA, JACEK BARAŃSKI
The dying medium temperature impact on the final moisture content of
pine wood at constant drying time
(Wpływ temperatury czynnika suszącego na końcową zawartość wilgoci drewna sosnowego
podczas procesu suszenia o stałym czasie)

TOMÁŠ SVOBODA, VOJTĚCH VOKATÝ, VLADIMÍR ZÁBORSKÝ
The effect of selected factors on elastic deformation
(Wpływ wybranych czynników na deformację w zakresie elastycznym)

GABRIELA SLABEJOVÁ, ZUZANA VIDHOLDOVÁ, JAKUB KALOČ
The colour changes of pinewood after weathering
(Zmiana koloru drewna sosny pod wpływem warunków atmosferycznych)

MAGDALENA CZAJKA , EWA FABISIAK
The radial variation of the density of occurrence of vertical resin canals in selected coniferous species
(Promieniowa zmienność gęstości występowania pionowych przewodów żywicznych w
wybranych gatunkach iglastych)

GRZEGORZ KOCZAN, PAWEŁ KOZAKIEWICZ
Comparative analysis of compression and buckling of European beech
wood (Fagus sylvatica L.)
(Analiza porównawcza ściskania i wyboczenia drewna bukowego (Fagus sylvatica L.))

PAWEŁ KOZAKIEWICZ, SŁAWOMIR MONDER
Physical and mechanical properties and anatomy of metasequoia wood
(Właściwości fizyczne i mechaniczne oraz budowa anatomiczna drewna metasekwoi chińskiej)

MAREK WIERUSZEWSKI, RADOSŁAW MIRSKI
An Assessment of the Technological Parameters of Processing Medium-Size
Raw Material for Industrial Use
(Ocena parametrów technologicznych przerobu surowca średniowymiarowego do
zastosowania przemysłowego)
MAREK WIERUSZEWSKI, ADAM DERKOWSKI
The Technological Parameters of Medium-Size Raw Material for
Mechanical Processing
(Parametry technologiczne surowca średniowymiarowego do przerobów mechanicznych)

PIOTR MAŃKOWSKI, PAWEŁ KOZAKIEWICZ, SŁAWOMIR KRZOSEK
The maximum moisture content of lime wood impregnated with Paraloid B-
72 solution in butyl acetate
(Wilgotność maksymalna drewna lipowego nasyconego roztworem paraloidu B-72 w octanie
butylu)

Session – Ground Floor Room – 1645 – 1845 hr
Chemical testing of wood, pulp and paper
Chairman: Dr. Eng. Dominika Janiszewska

KINGA SZENTNER, AGNIESZKA WAŚKIEWICZ, ELŻBIETA LEWANDOWSKA, PIOTR GOLIŃSKI
Enzymatic hydrolysis of different cellulose materials
(Enzymatyczna hydroliza różnych materiałów celulozowych)

ELŻBIETA LEWANDOWSKA, KINGA SZENTNER, AGNIESZKA WAŚKIEWICZ, PIOTR GOLIŃSKI
Effect of metal cations on enzymatic hydrolysis of cellulose
(Wpływ kationów metali na enzymatyczną hydrolizę celulozy)

DOMINIKA JANISZEWSKA, ANNA SANDAK, JAKUB SANDAK, IWONA FRĄCKOWIAK
Some aspects of spectroscopic studies on liquefied wood and raw material
for liquefaction treatment
(Wybrane aspekty badań spektroskopowych drewna upłynnionego i surowca drzewnego
poddanego upłynnieniu)

MARIUSZ JÓŹWIAK
Effect of molar ratio of melamine-urea-formaldehyde adhesive resins condensed no-waste method’s on the selected properties of the polycondensates during storage time. III. Formaldehyde emission
(Wpływ stosunku molowego żywic melaminowo-mocznikowo-formaldehydowych (MUF) kondensowanych sposobem bezodpadowym na wybrane właściwości polikondensatów w czasie ich składowania III. Emisja formaldehyde)

AGNIESZKA LASKOWSKA, MAREK GRZEŚKIEWICZ, ANDRZEJ MAZUREK
Artificial UV light influence on the colour of chemically modified and
thermo-mechanically processed oak (Quercus robur L.) and locust wood
(Robinia pseudoacacia L.)
(Wpływ sztucznego promieniowania ultrafioletowego na barwę drewna dębu (Quercus robur
L.) i grochodrzewu (Robinia pseudoacacia L.) modyfikowanego chemicznie i poddanego
obróbce termo-mechanicznej)

MICHAŁ DROŻDŹEK, JAKUB GAWRON, AGNIESZKA SKOWROŃSKA, MARCIN POSTEK
Selected properties of heat treated poplar wood (Populus sp.)
(Wybrane właściwości drewna topolowego poddanego modyfikacjom termicznym)

ANNA RÓŻAŃSKA, ANNA POLICIŃSKA-SERWA
Methods and possibilities for conservation of antique wooden floor in the
light of current construction standards
(Metody i możliwości konserwacji historycznych podłóg drewnianych w świetle
obowiązujących norm budowlanych)

EWA DOBROWOLSKA, MARIUSZ MAMIŃSKI, KRZYSZTOF KRAJEWSKI, MAGDALENA
MUCHOROWSKA
The effect of wood boiling in water on its moistening, swelling and modulus
of elasticity upon longitudinal compression tests
(Wpływ gotowania drewna na wilgotność, pęcznienie oraz wytrzymałość i moduł sprężystości
przy ściskaniu wzdłużnym)

Session – First Floor Room – 1645 – 1945
Technology and structure of wood-based materials
Chairman: Professor Piotr Borysiuk

GABRIELA SLABEJOVÁ, MÁRIA ŠMIDRIAKOVÁ, JÁN PETRIĽÁK
Adhesion of foils to MDF board
(Adhezja folii do płyt MDF)

GABRIELA SLABEJOVÁ, MÁRIA ŠMIDRIAKOVÁ, ZUZANA GAJDOŠÍKOVÁ
Quality of finish on bonded layered material made from beech veneer and
foamed PVC
(Jakość powierzchni warstwowego materiału kompozytowego z fornirów bukowych i
spienionego PCV)

JOZEF GÁBORÍK, ANNA VILHANOVÁ
Selected mechanical properties of lightened plywood
(Wybrane własności mechaniczne sklejek o obniżonej gęstości)

JOZEF FEKIAČ, JOZEF GÁBORÍK
Formability of radial and tangential beech veneers
(Formowalność stycznych i promieniowych fornirów bukowych)

MAŁGORZATA WNOROWSKA, STEFFEN ZIMNY
Wooden raw material effective management oriented for zero waste
(System efektywnego zarządzania surowcem drzewnym w świetle idei zero waste)

CEZARY GOZDECKI
Acoustic emission generated from the loaded wood-HDPE composites
(Emisja akustyczna generowana z obciążonych kompozytów drewno/HDPE)

LIUBOV KOZAK, PAVLO BEKHTA, JÁN SEDLIAČIK
Preliminary study on the properties of lightweight particleboard made
using polystyrene
(Wstępne badania własności lekkich płyt wiórowych z dodatkiem polistyrenu)

IGOR NOVÁK, JÁN SEDLIAČIK, IGOR KRUPA, IVAN CHODÁK, ONDREJ ŽIGO, ZUZANA
NÓGELLOVÁ
Investigation of behaviour of plastic/wood-based composites
(Badania nad zachowaniem kompozytów drewno-tworzywa sztuczne)

IGOR NOVÁK, MARIÁN LEHOCKÝ, IVAN CHODÁK, ELIKA KARBASSI, AHMAD ASANIDEZHAD,
JOZEF PRACHÁR
Antibacterial assessment of polyethylene treated by alginic acid using cold
plasma
(Ocena antybakteryjna polietylenu modyfikowanego kwasem alginowym przy użyciu zimnego
wyładowania plazmy)

JÁN MATYAŠOVSKÝ, JÁN SEDLIAČIK, IGOR NOVÁK, PETER JURKOVIČ PETER DUCHOVIČ
Collagen biomaterial as a modifier of thermoplastic adhesive
(Kolagen jako dodatek do klejów termoplastycznych.

IGOR NOVÁK, PETER JURKOVIČ, ONDREJ ŽIGO, JOZEF PRACHÁR,
JÁN MATYAŠOVSKÝ
Study of thermal conductivity of polymer composites
(Ocena przewodności cieplnej kompozytów polimerowych)

AGNIESZKA LASKOWSKA, PAWEŁ KOZAKIEWICZ, MARCIN ZBIEĆ
Thermal and moisture related dimensional changes of bending loaded
particleboards
(Termiczne i wilgotnościowe zmiany wymiarowe płyt wiórowych przenoszących obciążenia)

MARCIN WOŁPIUK, MACIEJ SYDOR
Practical screw withdrawal strength in chosen wood-based composites
(Praktyczna odporność na wyrywanie wkrętów w tworzywach drewnopochodnych)

MACIEJ SYDOR, MARCIN WOŁPIUK
The effect of pitch of thread on the force retaining screws in particleboard
(Wpływ skoku gwintu na siłę utrzymującą wkręty w płycie wiórowej)

Session – Second Floor Room – 1645 – 1930 hr
Panel products , materials and technologies applied in wood industry, furniture and floors
Chairman: Dr hab.. Eng. Mariusz Mamiński

ALEKSANDRA KONOPKA, JACEK BARAŃSKI
The low temperature waste heat recovery in drying process of pine wood
using micro-jet heat exchanger
(Wykorzystanie ciepła niskotemperaturowego do procesu suszenia drewna sosnowego ze
wykorzystaniem mikrostrugowego wymiennika ciepła)

NADEŽDA LANGOVÁ, PAVOL JOŠČÁK
Mechanical properties of furniture self-locking joints extending along the
length
(Właściwości mechaniczne połączeń wzdłużnych samoblokujących się)

ПАВОЛ ЙОШЧАК, НАДЕЖДА ЛАНГOBA, МИРОСЛАВ БАБИК
Прочность соединений древесины приклеиваных в паперечной и
продольной плоскости
(Wytrzymałość połączeń drewna klejonego w kierunku poprzecznym i wzdłużnym)

VLADIMÍR ZÁBORSKÝ, DANIEL RUMAN, VLASTIMIL BORŮVKA, MILAN GAFF
Experimental testing of a selected furniture joint
(Badania wybranych połączeń meblowych)

DANIEL RUMAN, VLADIMÍR ZÁBORSKÝ, VLASTIMIL BORŮVKA, MILAN GAFF
Experimental testing of a spatial furniture joint
(Badania wybranych przestrzennych połączeń meblowych)

TOMASZ KRYSTOFIAK, STANISŁAW PROSZYK, BARBARA LIS, MONIKA MUSZYŃSKA
Investigations upon properties of the glue lines in furniture board elements
edgebanded with functional adhesive layer
(Badania właściwości spoin w płytowych elementach meblowych oklejonych taśmami
obrzeżowymi z klejową warstwą funkcjonalną)

VALERJAN ROMANOVSKI, PAWEŁ KOZAKIEWICZ, MARIUSZ MAMIŃSKI, ALBINA JEGOROWA
Клеевое соединение между основанием и древесиной как фактор
стабилизирующий дубовые половые дощечки
(Spoina klejowa między podkładem a drewnem jako czynnik stabilizujący dębowe deszczułki
posadzkowe)

BARBARA LIS, TOMASZ KRYSTOFIAK, STANISŁAW PROSZYK, ALEKSANDRA ZIĘTEK
Studies upon chemoresistance of UV lacquer coatings on the wooden floor
materials
(Badania chemoodporności powłok z lakierów UV na materiałach podłogowych z drewna)

GRZEGORZ WIELOCH, ZDZISŁAW WARMUZ
Dynamic burnisching of wood
(Dynamiczne nagniatanie drewna)

PAWEŁ KOZAKIEWICZ, BARTŁOMIEJ RĘBKOWSKI, GRZEGORZ KOCZAN, SŁAWOMIR KRZOSEK
Analysis of selected dimensional charakteristics of Scott pine wood and
European oak wood of typical wood supply, for suitability for its processing
into florings
(Analiza wybranych cech wymiarowych kłód sosnowych i dębowych z typowej dostawy
surowca pod kątem przydatności do przerobu na materiały podłogowe)

AGNIESZKA MIELNIK, EWA LISIECKA, PAWEŁ TOMASZEWSKI, IWONA BŁASZCZAK
Use of wood and wooden related materials in furniture throughtout the
centuries
(Zastosowanie drewna i materiałów drewnopochodnych w meblarstwie na przestrzeni
wieków)

Conference Dinner – Discussion Evening , 2000 hr

Wednesday (16.11.2016) Środa
Breakfast 800 – 845 hr
Session – Ground Floor Room – 900 – 1045 hr
Fire resistance of wood and wood-based materials used in construction works
Chairman: Dr. Eng. Paweł Sulik

ANETA ŁUKASZEK-CHMIELEWSKA, WALDEMAR JASKÓŁOWSKI, ANNA ZIELICZ, SYLWIA
KRAWCZYŃSKA, KRZYSZTOF ANDRZEJ ISAJENKO
Estimating the visibility range in the smoke created during combustion of
selected wood samples
(Szacowanie zasięgu widzialności w dymie powstałym podczas spalania wybranych próbek
drewna)

JANUSZ BROL, ŁUKASZ KLYTA,
Timber-concrete composite floor under fire conditions – comparative
analysis
(Stropy zespolone w warunkach oddziaływania pożaru – analiza porównawcza)

BARTŁOMIEJ SĘDŁAK, DANIEL IZYDORCZYK, PAWEŁ SULIK
Aluminium glazed partitions with timber insulation inserts – fire resistance
tests results depending on the type of used wood
(Aluminiowo-szklane ściany działowe z drewnianymi wkładami izolacyjnymi – wyniki badań
odporności ogniowej w zależności od zastosowanego rodzaju drewna)

PAWEŁ ROSZKOWSKI, PAWEŁ SULIK
Fire Resistance of timber flors – Part 1: Design method
(Odporność ogniowa drewnianych stropów – Część 1: metoda obliczeniowa)

PAWEŁ ROSZKOWSKI, PAWEŁ SULIK
Fire resistance of timber floors – Part 2: Test method
(Odporność ogniowa drewnianych stropów – część 2: Metoda badawcza)

MARZENA PÓŁKA, BOŻENA KUKFISZ
Analysis of explosive parameters of jatoba dust in wood and furniture
industry
(Analiza wybuchowości pyłu jatoby w warunkach przemysłu drzewnego i meblarskiego)

ANDRZEJ BOROWY, BOGDAN WRÓBLEWSKI
Fire resistance tests of the loadbearing timber walls with linings of gipsum
plasterboards
(Badania odporności ogniowej ścian nośnych o konstrukcji drewnianej z okładzinami z płyt
gipsowo-kartonowych)

Session – First Floor Room – 900 – 1115 hr
Wood protection
Chairman: Professor Krzysztof Krajewski

ANDRZEJ FOJUTOWSKI, ALEKSANDRA KROPACZ, ANNA KOZIRÓG
The growth of Trichoderma viride fungus on an agar and wood substrate
(Wzrost grzyba Trichoderma viride na podłożu agarowym i drewnie)

ADAM KRAJEWSKI, PIOTR WITOMSKI
Contemporary conceptions on wooden architecture conservation as
exemplified by the Temple of Diana in the Park-and-palace complex of the
Royal Łazienki Museum
(Współczesne koncepcje konserwacji zabytków architektury drewnianej na przykładzie
Świątyni Diany w Zespole Pałacowo-Ogrodowym, Muzeum Łazienek Królewskich)

PIOTR WITOMSKI, ADAM KRAJEWSKI
Thermography as a method of structural analysis of historic wooden
buildings
(Termografia jako metoda analizy konstrukcyjnej zabytkowych obiektów drewnianych)

BEATA WEGNER
Estimation of Heterobasidion annosum s.s. rot column height based on
external features of Silver birch (Betula pendula Roth) round wood
(Określenie stopnia rozwoju kolumny gnilnej Heterobasidion annosum s.s.na podstawie cech
zewnętrznych drewna okrągłego brzozy brodawkowatej (Betula pendula Roth))

MAGDALENA WOŹNIAK, IZABELA RATAJCZAK
Investigation of the use of impregnating formulation with propolis extract
and organosilanes in wood protection – biological and chemical analyses.
(Badania nad wykorzystaniem propolisowo-silanowych preparatów impregnacyjnych w
ochronie drewna – analizy chemiczne)

PATRYCJA KWAŚNIEWSKA-SIP, BEATA DOCZEKALSKA, MONIKA BARTKOWIAK, ZBIGNIEW
KATOLIK, GRZEGORZ COFTA
Aspergillus niger resistance of wood treated with caffeine after thermal
modification
(Odporność drewna impregnowanego kofeiną po modyfikacji termicznej. na degradację A.
niger)

GRZEGORZ COFTA, PATRYCJA KWAŚNIEWSKA-SIP, WOJCIECH GRZEŚKOWIAK, ANNA SZULC
Possibilities of natural substances for wood preservation against mould
(Wykorzystanie substancji naturalnych w ochronie drewna)

BARTŁOMIEJ RĘBKOWSKI, KRZYSZTOF J. KRAJEWSKI, AGNIESZKA MIELNIK
Comparison of susceptibility of European aspen (Populus tremula L.) and
oak (Quercus sp.) against molds Aspergillus niger (Tiegh) and Chaetomium
globosum ((Kunze)Fr.)
(Porównanie podatności drewna Topoli osiki (Populus tremula L.) oraz dębu (Quercus sp).
na działanie grzybów pleśniowych Aspergillus niger (Tiegh) i Chaetomium globosum
((Kunze)Fr.))

AGNIESZKA MIELNIK, KRZYSZTOF J. KRAJEWSKI, BARTŁOMIEJ RĘBKOWSKI
Исследование динамики роста гриба Хаэтомюм глобосум Кунце ех Fr.
на древесинe сосны обыкновенной Pinus sylvestis L и ясеня
обыкновенного Fraxinus excelsior L.
(Badanie dynamiki wzrostu grzyba Chaetomium globusom Kunze ex Fr. Aspergillus Niger
(Tiegh) na drewnie sosny zwyczajnej (Pinus Sylvestris L.) i jesionu wyniosłego(Fraxinus
Excelsior L.))

Summary of the Conference
Lunch – 1200 hr

Serdecznie zapraszam!
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
dr hab. inż. Sławomir Krzosek
prof. nadzw. SGGW

Szczegółowe informacje dotyczące jubileuszowej XXX Międzynarodowej Konferencji Naukowej WTD SGGW w Warszawie znajdują się w Internecie
http://wtd.sggw.pl/Content/konferencje

4.7/5 - (3 głosów)

Data publikacji: 14 października, 2016

4.7/5 - (3 głosów)


Komentarze


Udostępnij artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

 1. praktyk
  czwartek, 29 sierpnia, 2019

  Taka konferencja to nie lada gratka i mam nadzieję,że wkrótce odbędzie się kolejna bo naprawdę tematów do omówienia wciąż przybywa.Chętnie osobiście wybiorę się na kolejną taka konferencję jako obserwator.

Podobne artykuły