Pokrycia bitumiczne

Zasady Montażu Gontów Bitumicznych

Dachówki bitumiczne zwane też Gontami Bitumicznymi przeznaczone są do montażu na dachach spadzistych, najczęściej o nachyleniu od 15° do 85°. Gdy długość krokwi przekracza 10 metrów, minimalny dopuszczalny spadek wzrasta do 20°.

Gonty bitumiczne muszą spełniać wymagania normy produktowej EN 544 i powinny posiadać oznakowanie CE wraz z określeniem klasy odporności pokrycia dachowego na ogień zewnętrzny, klasy reakcji dachówki na ogień i przyczepności posypki MLV. Niniejsza instrukcja opisuje podstawowe reguły montażu gontów. Należy przestrzegać szczegółowych zaleceń producentów.

Wskazówka: Możliwe są różnice w kolorze i uziarnieniu warstwy posypki mineralnej. Przed montażem sprawdzić jednorodność dachówek. Nie montować na jednej połaci dachówek z różnych partii produkcyjnych. Podczas prac montażowach, należy używać wyspecjalizowanych narzędzi i akcesoriów w celu skrócenia czasu montażu oraz zwiększenia precyzji wykonania pokrycia. Akcesoria dedykowane pozwolą uchronić wykonawcę przed problemami związanymi z utratą gwarancji na wykonaną pracę.

Narzędzia niezbędne do wykonania pokrycia:

 • Młotek dekarski
 • Nóż dekarski z ostrzami hakowymi
 • Metrówka
 • Ołówek
 • Znacznik dekarski (traser)
 • Wyciskacz do kleju

Do mocowania należy używać gwoździ dekarskich (papowych) skręcanych lub pierścieniowych cynkowanych ogniowo typ 3.5-30. Niedopuszczalne jest stosowanie zszywek.

Materiały pomocnicze i uzupełniające:

 • Papa podkładowa oxydowana zbrojona welonem szklanym typu P/64/1200
 • Papa koszowa modyfikowana zbrojona włókniną poliestrową typu PYE PV 250 S4
 • Uszczelniacz dekarski (klej bitumiczny na zimno trwale plastyczny)
 • Blacha stalowa powlekana
 • Wywietrzniki połaciowe lub kalenicowe

Wentylacja

Skuteczna wentylacja dachu gwarantuje komfort cieplny na poddaszu brak zawilgoceń konstrukcji i nie tworzenie się nawisów śnieżnych. Swobodny przepływ powietrza uzyskuje się dzięki szczelinie o wysokości min. 5 cm między termoizolacją a deskowaniem z zapewnionym wlotem w strefie okapowej i wylotem w strefie kalenicowej.

Wskazówka: Wszystkie otwory powinny być zabezpieczone siatką przed insektami.

Powietrze z przestrzeni wentylacyjnej wyprowadzane jest przez systemowe wywietrzniki połaciowe lub kalenicowe. Ilość wywietrzników połaciowych należy dobrać na podstawie zaleceń producenta (najczęściej 5 szt / 100 m2). Gotowy profil kalenicowy może zastąpić konstrukcja ciesielska tzw. kalenica podniesiona. Należy zapewnić swobodny przepływ powietrza z przestrzeni międzykrokwiowych w kierunku wywietrznika.

Wskazówka: Wywietrzniki połaciowe należy montować naprzemiennie po obu stronach kalenicy, nie niżej niż 50 cm od kalenicy.

Podłoże dachu

Jakość podłoża ma decydujący wpływ na wygląd dachu. Podłoże powinno być stabilne równe, ciągłe i odporne na wilgoć. Zalecanym materiałem poszyciowym są płyty dachowe OSB 3 lub V 313. Grubość należy dostosować do rozstawu krokwi. Montaż podłoża należy przeprowadzić zgodnie z wytycznymi producenta.

Rozstaw podpór (mm) <600 <800 <1000
Grubość OSB 3 (mm) 12 15 18

Poszycie mogą stanowić także calowe deski o szerokości nie większej niż 12 cm lub sklejka wodoodporna (grubość wg zaleceń producenta). Znaczne szpary między deskami dyskwalifikują poszycie.

Warunki atmosferyczne

Gonty bitumiczne należy montować w temperaturze wyższej od +5°C. W niskich temperaturach powierzchnie lepiące w gontach wymagają podgrzania.

Prace dekarskie w upalny dzień wymagają szczególnej ostrożności. By nie uszkodzić zamontowanych już gontów należy poruszać się po belkach na hakach dekarskich i używać miękkiego obuwia.

Składowanie

Przy magazynowaniu dachówek oraz akcesoriów bitumicznych w dłuższych okresach czasu wymagane jest składowanie w miejscach chłodnych i suchych. Należy unikać ciepłych pomieszczeń magazynowych i bezpośredniego działania promieni słonecznych. Pakiety składować zawsze warstwą z posypką mineralną do góry, również w czasie prac wykonawczych. Nie umieszczać palet jedna na drugiej.

Wskazówka: W celu ułatwienia prac montażowych w skrajnych temperaturach dachówki powinny być składowane w miejscu chroniącym przed nadmiernym rozgrzaniem lub zmrożeniem. W każdym przypadku należy unikać wynoszenia na dach większej ilości pakietów. Zarówno zbyt wysoka jak i zbyt niska temperatura materiału utrudnia instalację.

Wskazówka: Przed otworzeniem pakietu warto go delikatnie zgiąć by łatwiej rozdzielać dachówki.

Miejsce wbijania gwoździ

Zasady Montażu Gontów Bitumicznych

Gonty bitumiczne mocowane są do dachu mechanicznie gwoździami. Prawidłowe przybicie gontów ma decydujący wpływ na szczelność i trwałość pokrycia dachowego. Łeb gwoździa musi być w jednej płaszczyźnie z górną powierzchnią dachówki i nie może jej uszkadzać. Każdą dachówkę przybijać przynajmniej 4 gwoździami dekarskimi. Dla dachów o spadku powyżej 60° ilość gwoździ należy zwiększyć do 6 sztuk na każdy gont. Dokładną ilość gwoździ dobrać na podstawie instrukcji producenta. Gwóźdź wbijać ok 2,5 cm powyżej środka wcięć międzymodułowych. Taka pozycja łącznika czyni że przebija 2 warstwy gontów i zapewnia właściwy docisk na zakładzie. Gwoździe skrajne wbijać ok 2,5 cm od krawędzi bocznych dachówki. Klej na dachówkach zabezpiecza je przed wiatrem i zwiększa szczelność pokrycia. Wulkanizacja następuje samoczynnie pod wpływem promieni słonecznych.

Spotyka się 3 typy klejenia:

 • paski kleju termoaktywnego na górnej stronie gontów
 • pola kleju samoprzylepnego na spodniej stronie (konieczne zerwanie folii zabezpieczającej przed sklejeniem w pakiecie)
 • system mieszany w dachówkach Isola (pełne klejenie z polami samoprzylepnymi bez zrywania folii)

Wskazówka: Sprawdzić w instrukcji producenta sposób postępowania z folią ochronną na spodzie gontów

Okap dachowy

Zasady Montażu Gontów Bitumicznych

Uchwyty rynny wpuścić w deskowanie. Haki rynnowe mogą być również montowane do deski czołowej. Okapy zabezpieczyć pasem nadrynnowym wykonanym z blachy powlekanej. Zakłady elementów pasa powinny wynosić ok. 4 cm. Obróbki przymocować do podłoża gwoździami w odstępie 10 cm.

Warstwa podkładowa

Zasady Montażu Gontów Bitumicznych

Gonty bitumiczne wymagają podkładu z papy oxydowanej zbrojonej welonem szklanym typu P/64/1200. Rolki papy podkładowej rozwija się równolegle do okapu, poczynając od dolnej części połaci i mocuje w zakosy wzdłuż krawędzi gwoździami w odstępie 10 cm i w odległości od brzegu nie większej niż 10 cm. Spoiny w układzie szachownicy. Zakład papy powinien wynosić 10 cm w kierunku podłużnym i 15 cm w poprzecznym.

Wskazówka: W przypadku stosowania jako poszycia dachu płyt dachowych typu OSB 3 niektórzy producenci, np. norweska Isola, nie wymagają warstwy podkładowej. Systemowy podkład pełni funkcję separacyjną na nierównym deskowaniu lub starych gontach.

Połączenie z okapem

Zasady Montażu Gontów Bitumicznych

Do wykonania okapu najwygodniej używać samoprzylepnych dachówek startowych. Koniecznie usunąć folię zabezpieczającą ze spodu elementów. Przyklejać do blachy okapowej za pomocą kleju dekarskiego. Zużycie: 60 ml/mb. Elementy startowe można też wykonać z dachówek. Należy odciąć moduły gontów wzdłuż górnej krawędzi wycięć międzymodułowych i usunąć folię ze spodniej strony.
Zużycie: ok. 1 pakiet / 20 mb okapu

Wskazówka: Nie należy wykonywać pasa startowego poprzez odwrócenie gontów.

Montaż dachówek przy okapie

Zasady Montażu Gontów Bitumicznych

Moduły dachówek pierwszego rzędu muszą pokrywać powierzchnie klejące elementów startowych. Dolna krawędź wyrównana do dolnej krawędzi pasa okapoweg

Wskazówka: Zaleca się montować dachówki od środka połaci w obie strony. W środku połaci należy wyznaczyć startowe linie montażowe: prostopadłą do okapu oraz równoległą do niej oddaloną o pół modułu dachówki.

Montaż dachówek na połaci

Zasady Montażu Gontów Bitumicznych

Przed rozpoczęciem dalszego montażu oznakować poszycie dachowe sznurkiem dekarskim. Szczególnie w przypadku występowania na dachu lukarn, okien połaciowych, kominów itp. Oznakowanie umożliwia uniknięcie błędów montażowych podczas układania gontów wokół tych elementów, a także pokazuje ewentualne niedokładności wykonania poszycia. Prawidłowe rozrysowanie dachu pozwala dopasować położenie dachówek na całej połaci bez widocznego naruszania wzoru pokrycia.

Kolejne rzędy dachówek montować z przesunięciem pionowym o pół modułu. Zakład rzędów dachówek ustalić dla danego nachylenia na podstawie instrukcji producenta.

Wskazówka: Najwygodniejsze w montażu są gonty bitumiczne ze stałym zakładem, niezależnym od nachylenia dachu. Dolne krawędzie modułów muszą pokrywać się z górnymi krawędziami wcięć międzymodułowych niższego rzędu dachówek.

Ułatwienia montażowe

Zasady Montażu Gontów Bitumicznych

W niektórych dachówkach można znaleźć specjalne wycięcia czyniące montaż sprawniejszym. Zamek w krawędziach bocznych (pióro i wpust) ułatwia precyzyjne i szybkie układanie w rzędach. Gont należy umieścić w wycięciu i wpierw przybić przeciwległy koniec.

Wskazówka: Gwoździe wbijać po obu stronach zamka (w obie dachówki)

Zasady Montażu Gontów Bitumicznych

Nacięcia montażowe w górnej krawędzi ułatwiają wzajemne przesunięcie rzędów dachówek o pół modułu.

Deska szczytowa z obróbką blacharską

Zasady Montażu Gontów Bitumicznych

Obróbkę szczytu wykonać z wywinięciem i zamocować żabkami. Szerokość obróbki nie może być mniejsza niż 15 cm. Dachówki dociąć równolegle do deski szczytowej pozostawiając szczelinę szerokości 2 cm. Przyklejać do obróbki blacharskiej za pomocą uszczelniacza dekarskiego. Zużycie: 60 ml/mb Kleju. Dodatkowo użyć do uszczelnienia zakładów gontów zamocowanych na obróbce.

Wskazówka: Bezwzględnie ściąć górny róg dachówki od strony obróbki w celu ochrony przed zaciekaniem wody pod pokrycie dachowe.

Deska szczytowa z listwą trójkątną

Zasady Montażu Gontów Bitumicznych

Przy desce szczytowej zagiąć dachówki na trójkątnej listwie i przybić. Obciąć dachówki wzdłuż krawędzi. Zamontować obróbkę blacharską.

Obróbka przy ścianie

Zasady Montażu Gontów Bitumicznych

Wzdłuż ściany umieścić listwę trójkątną i wywinąć pokrycie z gontów bitumicznych na wysokość co najmniej 10 cm. Wykończyć u góry listwą dociskową zabezpieczającą przed deszczem.

Wskazówka: Zakończenia przy ścianie można wykonać również za pomocą obróbek blacharskich. Dalsze informacje w rozdziale Obróbka komina.

Obróbka komina

Zasady Montażu Gontów Bitumicznych

Dachówki należy ułożyć do dolnej krawędzi komina. Zamontować obróbkę komina wykonaną z blachy, tak aby jej dolny element przykrywał powierzchnie lepiące rzędu dachówek bezpośrednio poniżej komina. Pozostałe części obróbki mocowanej do dachu muszą mieć szerokość nie mniejszą 15 cm. Zalecana obróbka teleskopowa składająca się z dolnej części zafelcowanej i przytwierdzonej żabkami do połaci dachowej i górnej kotwionej w ścianie komina. Obie części pracują niezależnie gwarantując trwałe i szczelne połączenie. Gonty montować do obróbek przy użyciu uszczelniacza dekarskiego. Zużycie: 60 ml/mb. Dodatkowo użyć kleju do uszczelnienia zakładów gontów zainstalowanych na obróbce.

Wskazówka: Dachówki dociąć równolegle do krawędzi komina z uwzględnieniem 2 cm szczeliny i ściąć górne narożniki. Górną obróbkę komina wykończyć listwą dociskową zabezpieczającą przed deszczem. W podobny sposób należy wykonać obróbki wokół okien połaciowych itp.

Montaż wywietrzników połaciowych

Zasady Montażu Gontów Bitumicznych

Wywietrzniki połaciowe należy montować nie niżej niż 50 cm od kalenicy. Otwór wentylacyjny wykonać jak na rysunku. Wokół otworu nanieść uszczelniacz dekarski i zamocować wywietrznik. Po bokach i od strony kalenicy nanieść na kołnierz wywietrznika uszczelniacz dekarski i zamontować gonty.

Wskazówka: W ten sam sposób należy montować wywietrzniki sanitarne i odpowietrzniki kanalizacyjne.

Kosz dachowy otwarty

Zasady Montażu Gontów Bitumicznych

Kosz jest newralgicznym elementem dachu szczególnie narażonym na przecieki. Bezwzględnie należy wykonać dodatkowe uszczelnienie. Kosz typu otwartego wykonać przy użyciu papy jednowarstwowej z posypką w kolorze dachówki np. typu PYE PV 250 S5H (modyfikowana zbrojona włókniną poliestrową). Rolkę rozwinąć w osi kosza. Gwoździe dekarskie przybić w zakosy wzdłuż krawędzi w rozstawie co 10 cm i w odległości od brzegu nie większej niż 10 cm. Dopasować pasy okapowe do brzegów papy koszowej i połączyć styki uszczelniaczem dekarskim. Pokryć gontami obie połacie dachowe na szerokość ok. 40 cm od krawędzi membrany. Pamiętać o ukośnym ścięciu górnych narożników dachówek. Zachować obszar bez gwoździ w koszu min. 40 cm. W tej strefie gonty przykleić do podłoża uszczelniaczem dekarskim. Zużycie: 240 ml/mb.

Wskazówka: Uszczelnienie kosza dachowego w taki sposób nie zależy od kąta nachylenia kosza. Nie zaleca się wykonania kosza z wykorzystaniem blachy.

Koszt typu zamkniętego

Zasady Montażu Gontów Bitumicznych

Zalecanym materiałem jest papa podkładowa zbrojona włókniną poliestrową typu PYE PV 250 S4. Rozwiniętą w osi kosza rolkę mocuje się gwoździami bitymi w zakosy wzdłuż krawędzi w rozstawie 10 cm. Przed przybiciem krawędzie należy dodatkowo uszczelnić klejem bitumicznym. Gonty bitumiczne z jednej połaci powinny przechodzić na sąsiednią na odległość przynajmniej 30 cm. Gonty na drugiej połaci należy dociąć wzdłuż linii równoległej do osi umieszczonej 5 cm powyżej kosza. Należy koniecznie pamiętać o ścięciu górnych narożników przyciętych wcześniej gontów (trójkąt o boku 5 cm) aby skierować wodę do środka kosza. W strefie koszowej (20 cm od osi kosza w obie strony) niedopuszczalne jest wbijanie gwoździ. Gonty bitumiczne mocowane są do podłoża jedynie uszczelniaczem dekarskim.

Kosz dachowy zaplatany

Zasady Montażu Gontów Bitumicznych

Użycie tej metody jest możliwe warunkowo dla wybranych regularnych form dachówek jak prostokątna oraz gdy nachylenie kosza jest większe niż 15°, a gdy krokwie są dłuższe niż 10 m conajmniej 20°. W osi kosza nie montuje się dodatkowego uszczelnienia. Dobre efekty uzyskuje się gdy schodzące się połacie mają takie samo nachylenie, a dach jest dokładnie rozmierzony. Całe gonty bitumiczne w ciągu pokrycia układać przez środek kosza naprzemiennie co najmniej 30 cm poza oś kosza. Należy bezwzględnie ścinać górne narożniki gontów.

Wskazówka: Zachować obszar bez gwoździ w koszu min. 30 cm. Gonty mocowane są do podłoża jedynie uszczelniaczem dekarskim.

Kalenice i naroża

Zasady Montażu Gontów Bitumicznych

Ostatni rząd dachówek na jednej połaci dociąć wzdłuż kalenicy, a na drugiej zagiąć na sąsiednią stronę. Montaż gąsiorów rozpocząć od strony zawietrznej tzn. przeciwnej do dominującego kierunku wiatru. Najwygodniej wykorzystać gotowe elementy, wyprofilować jak na rysunku i mocować na zakład (wielkość zakładu określić na podstawie instrukcji producenta). Każdy gąsior przybić 2 gwoździami dekarskimi. Gwoździe wbijać w powierzchnie lepiące. Na narożach dodatkowo należy ściąć górne rogi gąsiorów. Zużycie: 6 szt/mb

Wskazówka: Koniecznie usunąć dolną folię zabezpieczającą. Formowanie gąsiorów w niskich temperaturach ułatwia podgrzanie opalarką lub małym palnikiem.

Gąsiory można wykonać również z gontów. Najlepiej nadają się do tego celu dachówki prostokątne. Pojedynczy element nie powinien być węższy niż 30 cm. Każdy moduł przybijamy po obu stronach kalenicy i dodatkowo podklejamy uszczelniaczem dekarskim. Zużycie: ok. 1 pakiet / 10 mb kalenicy.

Montaż wywietrznika kalenicowego

Zasady Montażu Gontów Bitumicznych

Wzdłuż kalenicy wyciąć szczelinę o szerokości 4 cm, kończącą się 50 cm przed każdym ze szczytów. Po obu stronach kalenicy nanieść uszczelniacz dekarski. Zużycie: 120 ml/mb. Wywietrzniki montować z odpowiednim zakładem. Każdy mocować do podłoża długimi wkrętami. Jeśli profil kalenicowy nie jest fabrycznie pokryty posypką w kolorze gontów, należy dodatkowo zamontować na nim gąsiory (patrz “Kalenice i naroża”).

Wskazówka: W rejonach zagrożonych silnymi wiatrami zakład musi być dodatkowo zamocowany.

Zalecenia exploatacyjne:

 • Prawidłowo wykonany dach z markowych gontów bitumicznych jest trwały, komfortowo cichy i niekłopotliwy w użytkowaniu.
 • Gonty bitumiczne nie wymagają konserwacji, niemniej jednak zaleca się dokonywanie przeglądów pokrycia 2 razy w roku, najlepiej przed i po sezonie zimowym. Należy wówczas również usunąć liście zalegające w rynnach i załamaniach dachu.
 • Do chodzenia po dachu zaleca się używać miękkiego obuwia. Należy unikać wchodzenia na dach w czasie upału.
 • Gonty, podobnie jak każde inne typowe pokrycie dachowe, w miejscach zacienionych i wilgotnych mogą pokrywać się glonami, porostami i mchami. Do ich usuwania należy używać odpowiednich preparatów, np. Isola Bio-Ren.
 • Gontów bitumicznych nie można czyścić mechanicznie, gdyż uszkodzenie posypki mineralnej chroniącej bitum przed promieniami UV skraca ich trwałość. Z tego też powodu należy je zabezpieczać przed zabrudzeniami mogącymi się pojawiać przy takich pracach remontowych jak tynkowanie kominów.
 • Niewskazane jest montowanie rur spustowych kierujących wodę deszczową na niższe połacie dachu. Takie rozwiązanie pogarsza trwałość i estetykę dachówek.
 • W przypadku pojawienia się nieszczelności ich poszukiwanie należy rozpocząć od obróbek blacharskich, szczególnie w rejonie kominów.

Opracowanie: Michał Wilczek
Rysunki z biblioteki Isola as i Trelleborg Industries Polska
wiecej na: www.isola.pl

4.8/5 - (77 votes)

Data publikacji: 21 marca, 2012

Autor:

4.8/5 - (77 votes)


Komentarze


Udostępnij artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

 1. Andrzej
  niedziela, 30 sierpnia, 2015

  Ostatnio sam miałem okazję po raz pierwszy układać gonty na dachu i muszę przyznać, że choć to nie dachówka to i tak wymagało to ode mnie sporej precyzji. Postawiłem na gonty od Matizola i na moim domku letniskowym całkiem fajnie to wygląda. mam nadzieję, że się sprawdzą i trochę mi posłużą.

 2. Sebek
  środa, 26 kwietnia, 2017

  Witam
  W jaki sposób wykoczyć kalenice przy dachu czterospadowym?
  Pozdrawiam

 3. Jacek
  czwartek, 26 października, 2017

  Bardzo dobry artykuł,teraz moja wiedza odnośnie pokryć gontem bitumicznym jest na tyle wystarczająca abym mógł sam podjąć się próby pokrycia niedużego dachu.Taki fachowy artykuł jest pomocny dla ludzi lubiących we własnym zakresie wykonywać prace we własnym gospodarstwie.

 4. radek
  czwartek, 26 października, 2017

  Świetny artykuł , dajacy dużą wiedzę .Po przeczytaniu można się podjać samemu ułozyć gonty na dachu w malutkim rekreacyjnym domku .Super sprawa

 5. jureczek
  czwartek, 26 października, 2017

  Świetny artykuł. Ogromna porcja wiedzy dla osób zupełnie zielonych w tym temacie, jak i myślę, również dla fachowców, którzy na co dzień mają do czynienia z pokryciami dachowymi.

 6. bobas
  czwartek, 26 października, 2017

  Bardzo dokładnie opisany sposób układania gontów. Miałem okazję w zeszłym roku układać gont na dobudówce do domku (ok.3m2) i nigdzie nie znalazłem tak dokładnego opisu. Widzę teraz, że popełniłem parę błędów, choć pokrycie spełnia swoją rolę. Artykuł pokazuje jednak według mnie, że układanie gontu nie jest takie proste i nie jest materiałem, który znacznie skraca czas prac.

 7. Iwona Ka.
  czwartek, 26 października, 2017

  Bardzo dobry artykuł.Czeka nas remont dachu,który po raz pierwszy będzie wykonywał mój mąż.Z pewnością przyda mu się trochę wskazówek i fachowej literatury,zaraz mu podsunę ten artykuł.

 8. Pablo
  czwartek, 26 października, 2017

  Wyczerpujący artykuł, ale warto było poświęcić te kilkanaście minut na jego przeczytanie. Wyjaśnione od podstaw, schematycznie przedstawione i co najważniejsze zrozumiałe. Duży plus także za sporą ilość ilustracji.

 9. Kristof
  czwartek, 26 października, 2017

  Fachowa instrukcja montażu dla dekarzy oraz dla początkujących specjalistów. Gonty bitumiczne to trwałe i wytrzymałe pokrycie dla wszystkich rodzajów dachów. Polecam.

 10. seba
  czwartek, 26 października, 2017

  Artykuł bardzo ciekawy wszystko wyjaśnione dogłębnie . z jego pomocą nie sposób popełnić jakiegoś błędu .Dach będzie suoer wyglądał.

 11. IgorKam
  czwartek, 26 października, 2017

  Wspaniały artykuł wiele cennych informacji, które na pewno wykorzystam w życiu. Dokładny opis układania gontów na pewno pomoże mi w pracy.

 12. irys
  piątek, 27 października, 2017

  Artykuł – INSTRUKCJA – i to bardzo szczegółowa. Na pewno pomoże dla wielu fachowców, czy ludzi zaczynających przygodę z pokryciem dachowym i jego wykończeniem. Zastanawiające jest to że zalecają aby na jednej połaci dachowej nie układać materiału z różnych partii produkcyjnych. W praktyce jest to możliwe jeśli na dany dach (ilość m2) byłaby uruchamiana oddzielna partia w fabryce co raczej jest nie realne.

 13. kojak
  piątek, 27 października, 2017

  No, z taką instrukcją to największy amator da sobie radę z położeniem Gontów bitumicznych. Świetny artykuł!

 14. XXX
  piątek, 27 października, 2017

  Świetnie przygotowana instrukcja. Przydatna nie tylko dla fachowców, ale też dla tych, którzy sami chcą się czegoś nauczyć. Dobry samouczek.

 15. Aniaj
  sobota, 28 października, 2017

  Bardzo ciekawy artykuł z przydatnymi wskazówkami. Wszystko wytłumaczone krok po kroku. Mogę pilnować panów na budowie

 16. Jan
  poniedziałek, 30 października, 2017

  Właśnie jestem początkującym budowlańcem i szukam wskazówek w internecie jak co robić, ponieważ klienci czasami bywają bardzo wymagający. Ten artykuł jest bardzo przydatny wszystko wytłumaczone krok po kroku czuję się o wiele pewniej ze swoją wiedza.

 17. ekonometria
  wtorek, 21 listopada, 2017

  Montować będę gonty na zadaszeniu tarasu. Artykuł jest przydatny bo drobiazgowo ukazuje sposób montażu. Dobrze że komuś chce sie to pisać dla innych.Pozdrawiam !

 18. Klara
  piątek, 30 marca, 2018

  Wygląda to na bardzo skomplikowane. Zdecydowanie lepiej zostawić krycie dla ekspertów. Chociaż jeżeli chodzi o jakiś domek letniskowy czy garaż to na pewno wskazówki się przydadzą w samodzielnym montażu.

 19. Stanisław
  piątek, 30 marca, 2018

  Można się dowiedzieć bardzo ciekawych rozwiązań,montażu gontów bitumicznych. Instrukcje udzielone pozwalaja na pokuszenie się samemu wykonania np.na letnich budowlach.
  Warto czasami poszperać w takich artykułach

 20. inka2
  sobota, 31 marca, 2018

  Bardzo skomplikowany ten montaż i nawet mimo tak szczegółowej instrukcji nie zdecydowalibyśmy się na podjęcie się tego zadania samodzielnie. Podziwiam dekarzy, nie dość, że pracują w tak trudnych warunkach, muszą cały czas uważać to jeszcze o tak wielu rzeczach muszą pamiętać.

 21. KrzyśJ
  sobota, 31 marca, 2018

  Artykuł bardzo ciekawy. Akurat kładę gont, nie na domu, ale na budzie dla psa. Wskazówki zawarte w artykule bardzo mi pomogły

 22. Marecki
  sobota, 21 sierpnia, 2021

  Montuję dach na sporym domku narzędziowym. Dla mnie artykuł bardzo pomicny. Wielkie dzięki!

 23. Andrzej
  poniedziałek, 27 lutego, 2023

  Witam bardzo fajny tekst . Prosił bym jeszcze o instrukcję jak poprawnie położyć kolejna warstwę gontu na już zdekapitalizowany po latach. Mam położone 300 m2 gontu Matizol (trójkąty) z 2002r niestety zaczął podciekać na połaciach – szczególnie w miejscach trwale zacienionych od strony zachodniej i północnej – prawdopodobnie nie zwulkanizował się dostatecznie. Zaczynają “odfruwać” poszczególne elementy – też z miejsc zacienionych więc wydaje mi się że to jest problem w tego rodzaju pokryciach . Posypka w większości spłynęła rynnami….. Co ciekawe od strony wschodniej i południowej gont wygląda całkiem nieźle i nic nie przecieka a można by domniemywać że bardziej narażony na destrukcje fizyczna promieniowaniem słonecznym… Chciałem tym razem położyć też gont ale o innym wzorze i innej marki . Pytania sa takie:
  1) Czy zerwać istniejący gont , 2) jaki zastosować nowy – z welonem szklanym czy poliestrowym- który jest trwalszy ? Czy ewentualnie zastosować na starym podkład z papy i ewentualnie jaki. Niestety opinie fachowców sa podzielone . Najczęściej sugerują ,żeby zerwać stare pokrycie , położyć podkład ( folia albo papa do wyboru) i ułożyć nowy wzór. Była tez propozycja aby nabić łaty i przykryć blachą……. Uzasadnienie zerwania jest takie że nowy ma inny wzór a stary ma “nierówną powierzchnię”- nie pasującą do nowego.
  Powiem tak : pomimo problemów jestem przywiązany do gontu bitumicznego albowiem wykazał niezwykłą odporność na “armagedon” jaki mi naszedł na “moją wieś” w postaci gradu wielkości kurzych jaj…… było to jakieś 10 lat temu…… Najgorzej wyszła dachówka ceramiczna……. niekiedy co druga na dachach była rozbita albo pęknieta – ludzie musieli na gwałt wymieniać całe pokrycia nie mogąc po latach dokupić odpowiedniego wzoru czy koloru. U mnie na goncie nie było widać żadnych uszkodzeń poza “przestrzelonymi” miejscowo rynnami plastikowymi….. Pozdrawiam Autora i z góry dziękuje za odpowiedź .

Podobne artykuły