Na rynku

Europejski dokument oceny i europejska ocena techniczna

Europejski dokument oceny – EDO (ang. European Assessment Document – EAD) to zharmonizowana specyfikacja techniczna, dokument opracowany i przyjęty przez organizację zrzeszającą JOT (Jednostki Oceny Technicznej), do celów wydawania europejskich ocen technicznych – EOT (ang. European Technical Assessment – ETA) dla wyrobów budowlanych nie objętych istniejącą normą zharmonizowaną lub nie objętych w pełni normą zharmonizowaną.

Europejska ocena techniczna (EOT) jest to udokumentowana ocena właściwości użytkowych wyrobu budowlanego w odniesieniu do jego zasadniczych charakterystyk, zgodnie z odnośnym europejskim dokumentem oceny (EDO).

EOT wydawana jest na wniosek producenta przez JOT i na jej podstawie, dla zgodnych z nią wyrobów budowlanych, producent sporządza deklarację właściwości użytkowych i umieszcza na wyrobie oznakowanie CE.

Europejski dokument oceny wydawany jest wówczas, gdy producent chce oznakować CE swój wyrób budowlany, który nie jest objęty istniejącą normą zharmonizowaną lub gdy, zgodnie z istniejącą normą zharmonizowaną, właściwości użytkowe wyrobu w odniesieniu do jego zasadniczych charakterystyk nie mogą być w pełni ocenione, np. w przypadkach, gdy:

  • w odniesieniu do co najmniej jednej zasadniczej charakterystyki tego wyrobu metoda oceny przewidziana w normie zharmonizowanej (hEN) nie jest właściwa;
  • hEN nie przewiduje żadnej metody oceny w odniesieniu do co najmniej jednej zasadniczej charakterystyki tego wyrobu.

 

Odniesienia do ostatecznych wersji EDO przyjęte przez JOT są publikowane i aktualizowane przez Komisję (UE) w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Procedura przyjmowania europejskiego dokumentu oceny zamieszczona jest w załączniku II do rozporządzenia CPR Nr 305/2011.

Wytyczne do europejskich aprobat technicznych wydane przed wejściem w życie rozporządzenia CPR Nr 305/2011 (1 lipca 2013) mogą być stosowane jako europejskie dokumenty oceny.

 

Europejska ocena techniczna (EOT) jest wydawana przez jednostkę należącą do JOT (organizacja jednostek ds. oceny technicznej) na wniosek producenta na podstawie europejskiego dokumentu oceny (EDO).

 

EOT zawiera właściwości użytkowe podlegające zadeklarowaniu, wyrażone w poziomach lub klasach, lub w sposób opisowy, odnoszące się do zasadniczych charakterystyk, które zostały uzgodnione przez producenta i JOT, do której skierowano wniosek o EOT dla deklarowanego zamierzonego zastosowania wyrobu. EOT zawiera również szczegóły techniczne niezbędne do wdrożenia systemu oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych. Po przeprowadzeniu oceny i weryfikacji właściwości użytkowych w odniesieniu do zasadniczych charakterystyk zgodnie z EOT, producent może sporządzić deklarację właściwości użytkowych, a na jej podstawie umieścić na wyrobie oznakowanie CE.

 

EOT zastąpiły europejskie aprobaty techniczne, ale w przeciwieństwie do nich nie są zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi. Producenci mogli wykorzystywać europejskie aprobaty techniczne wydane przed 1.07.2013 jako EOT do końca ich ważności.

 

5/5 - (4 votes)

Data publikacji: 1 stycznia, 2018

Autor:

5/5 - (4 votes)

Tagi:

Komentarze


Udostępnij artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Podobne artykuły