Na rynku

Najnowszy raport Barometr zdrowych domów 2017

Jak wynika z raportu Barometr zdrowych domów 2017 warunki mieszkaniowe w Polsce wymagają pilnej poprawy. Mieszkanie w złych warunkach sprawia, że częściej chorujemy na astmę, alergię i nowotwory. Szczególnie niepokojący jest stan budownictwa jednorodzinnego, w którym mieszka niemal połowa Polaków.

Barometr zdrowych domów 2017

Barometr zdrowych domów 2017

Inicjator raportu, Grupa VELUX, zwraca uwagę na znaczenie kompleksowych modernizacji budynków jednorodzinnych dla poprawy zdrowia Polaków oraz odzyskania czystości powietrza, oszczędności energii i ochrony klimatu.

Barometr zdrowych domów 2017 to trzecia edycja ogólnoeuropejskiego raportu, stworzonego z inicjatywy Grupy VELUX. Celem raportu jest opisanie zależności między warunkami mieszkaniowymi a zdrowiem ludzi. Najnowszy raport opiera się na danych zaczerpniętych między innymi z bazy danych EU-SILC, gromadzącej wyniki „Europejskiego badania warunków życia ludności”, obejmującego ponad 250 tysięcy dorosłych Europejczyków, a także ponad 200 publikacji naukowych dotyczących wpływu wilgoci i pleśni na funkcjonowanie układu oddechowego. Wartość dostępnego kapitału gospodarstw domowych, który można przeznaczyć na modernizację domów określona została na podstawie danych OECD.

Barometr zdrowych domów 2017

Barometr zdrowych domów 2017

Edycja 2017

Najnowszą edycję raportu wzbogaciły wypowiedzi polskich ekspertów: profesora Włodzimierza Piątkowskiego, reprezentującego Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej oraz Uniwersytet Medyczny w Lublinie, dr Andrzeja Kassenberga z Fundacji Instytutu na rzecz Ekorozwoju, dr Krzysztofa Księżopolskiego z Instytutu Badań nad Bezpieczeństwem, Energią i Klimatem, Marka Zaborowskiego, wiceprezesa Instytutu Ekonomii Środowiska oraz koordynatora Inicjatywy Efektywna Polska oraz profesor Elżbiety Dagny Ryńskiej z Politechniki Warszawskiej.

Bieżąca edycja pokazuje bardzo wyraźnie jak duży wpływ mają budynki na zdrowie Europejczyków, w tym również Polaków – komentuje Jacek Siwiński, Prezes VELUX Polska. Raport uświadamia, jak duże koszty dla społeczeństwa wynikają z życia w złych warunkach domowych, a także wskazuje na szanse zmiany sytuacji dzięki poprawie tempa modernizacji budynków w Polsce i Europie.

Barometr zdrowych domów 2017

Barometr zdrowych domów 2017

Skala problemu

Co szósty Europejczyk twierdzi, że mieszka w domu nieprzyjaznym dla zdrowia, to znaczy takim, w którym występuje wilgoć, brakuje światła dziennego, zimą jest zbyt zimno, zaś latem zbyt gorąco. Jednocześnie odsetek osób zgłaszających problemy zdrowotne jest niemal dwukrotnie wyższy wśród Europejczyków mieszkających w zawilgoconych mieszkaniach i półtora razy wyższy wśród osób mieszkających w niedoświetlonych mieszkaniach.

Alarmująca jest również sytuacja w Polsce: 22% mieszkań jest zawilgocona, 23% niedoświetlona, a 26% niedogrzana. Szczególnie źle przedstawia się stan budynków jednorodzinnych, w których mieszka połowa Polaków (w tym 90% mieszkańców wsi i niemal 30% mieszkańców miast). Najwięcej domów powstała na wsiach w latach 1945-1970 i niestety większość z nich jest w złym stanie technicznym oraz wymaga modernizacji.

Barometr zdrowych domów 2017

Barometr zdrowych domów 2017

Niezdrowe budynki a koszty społeczne

Niezdrowe warunki wewnątrz budynków mogą skutkować poważnymi dolegliwościami zdrowotnymi. Wśród osób mieszkających w zawilgoconych lub zagrzybionych domach prawdopodobieństwo zachorowania na astmę jest o 40% większe, a na astmę spowodowaną złymi warunkami mieszkaniowymi cierpi obecnie 2,2 miliona Europejczyków. Zawilgocenie mieszkań wymienia się również wśród przyczyn alergii, niepełnosprawności i przedwczesnych zgonów. Zdegradowane budynki zwiększają ponadto ryzyko zachorowań na nowotwory. W Polsce odnotowuje się 120 tysięcy nowych zachorowań rocznie.

Zawilgocone, niedoświetlone oraz zagrzybione domy, w których mieszka znaczna część Polaków mają negatywny wpływ na zdrowie – wyjaśnia prof. dr hab. Włodzimierz Piątkowski z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej i Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Generują one  również olbrzymie koszty związane z koniecznością długotrwałego leczenia schorzeń, na które zapadają mieszkańcy zdegradowanych domów, jak na przykład astma czy choroby nowotworowe”

Problem ten dotyczy całej Europy, a koszty – jak czytamy w raporcie –ponoszone przez europejskie społeczeństwa w związku z zachorowaniami na astmę i przewlekłą obturacyjną chorobę płuc szacuje się na 82 mld euro rocznie. Połowa tej kwoty, czyli 42 mld euro, przypada na koszty bezpośrednie, które obejmują leki i opiekę nad chorymi, druga zaś połowa to koszty pośrednie, takie jak spadek wydajności pracy, które ocenia się na blisko 40 mld euro.

Wzrost zagrożenia ubóstwem energetycznym

Według raportu Barometr zdrowych domów 2017 Europejczycy przeżywający trudności finansowe częściej popadają w ubóstwo energetyczne. Jedna trzecia ludności Europy z trudem wiąże koniec z końcem, z czego ponad połowa mieszka w zimnych mieszkaniach.

Problem ubóstwa energetycznego obejmuje coraz większe grono użytkowników energii w Polsce – mówi dr Andrzej Kassenberg, z Fundacji Instytutu na rzecz Ekorozwoju. Blisko 9 milionów Polaków stwierdza, że nie jest w stanie ponosić kosztów ogrzewania swoich domów, tak aby zapewnić sobie komfort cieplny zimą, a ponad 6 milionów zalega z rachunkami za energię.

Powszechnie stosowanym wyjściem z sytuacji niedoboru energetycznego jest rezygnacja z własnego komfortu cieplnego i oświetleniowego – dodaje dr Andrzej Kassenberg – a konsekwencją tego jest wysoka zachorowalność i śmiertelność w wyniku powikłań chorobowych spowodowanych niedogrzaniem mieszkań.

Jak wynika z raportu Europejczycy, którzy zimą nie są w stanie utrzymać w mieszkaniu komfortu cieplnego, dwa razy częściej narzekają na problemy zdrowotne, a w przypadku Polski z problemami zdrowotnymi boryka się niemal co trzeci mieszkaniec niedogrzanego budynku.

Tylko połowę Polaków stać na modernizację – potrzeba wsparcia

W Europie 40% zużycia energii i 36% emisji CO2 przypada na wszelkiego typu budynki, co wskazuje na to, jak ważna jest poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych. Blisko 60% Europejczyków mieszka w domach jednorodzinnych, a nawet trzy czwarte tych domów cechuje niska efektywność energetyczna. Ponad 70% energii konsumowana jest w polskich domach na cele ogrzewania. Niska efektywność energetyczna budynków jednorodzinnych w Polsce jest także przyczyną smogu.

Barometr zdrowych domów 2017

Barometr zdrowych domów 2017

Budynki wpływają na zdrowie mieszkańców nie tylko poprzez warunki mieszkaniowe, lecz są również głównym źródłem zjawiska smogu w Polsce – mówi dr Krzysztof Księżopolski z Instytutu Badań nad Bezpieczeństwem, Energią i Klimatem. Badania ISECS pokazują, iż dzięki kompleksowej modernizacji można  zredukować emisję benzo(a)piranu o 44%, pyłów PM2,5 o 22% i pyłów PM10 o 23%.

Kompleksowa modernizacja, dzięki której dom stanie się zdrowy i energooszczędny, wymaga nakładów i jest uzależniona od możliwości finansowych właścicieli. Z raportu wynika, że potencjalnie najwyżej połowę Polaków stać na remont domu.

Konieczne jest wdrożenie długofalowych, ogólnokrajowych programów wsparcia modernizacji budynków jednorodzinnych – uważa Jacek Siwiński, Prezes VELUX Polska. To trudne przedsięwzięcie, dlatego wymaga zaangażowania rządu i podjęcia odpowiednich kroków legislacyjnych. Dzięki przyspieszeniu tempa modernizacji budynków jednorodzinnych można zlikwidować zjawisko smogu, poprawić warunki życia i zdrowie mieszkańców, rozwiązać niektóre ważne problemy społeczne, jak ubóstwo energetyczne, tym bardziej, że około 50% Polaków, mieszka w domach jednorodzinnych, które nawet w 75% są nieefektywne energetycznie. Pobudzenie modernizacji tych budynków oznacza również pobudzenie aktywności małych i średnich firm, więcej miejsc pracy i impuls dla wzrostu polskiej gospodarki.

Programy wsparcia remontów budynków jednorodzinnych, chociaż mają duże znaczenie społeczne, ekonomiczne i ekologiczne, są wdrażane stosunkowo rzadko i często błędnie – zauważa Marek Zaborowski z Instytutu Ekonomii Środowiska. W Polsce do 2015 roku nie było żadnego programu skierowanego do właścicieli budynków jednorodzinnych, a ponadto wciąż dużo jest barier, związanych z realizacją takich programów.  

Barometr zdrowych domów 2017

Barometr zdrowych domów 2017

Jak wynika z raportu Barometr zdrowych domów 2017 modernizacja budynków nastawiona na tworzenie zdrowych budynków doprowadziłaby do ograniczenia liczby Europejczyków cierpiących na choroby układu oddechowego, a także kosztów, które z tego tytułu ponosi społeczeństwo. Gdyby co roku udało się odpowiednio zmodernizować zaledwie 2% europejskich domów, to do 2050 roku liczba zawilgoconych mieszkań zmniejszyłaby się o połowę, a liczba Europejczyków zapadających na choroby układu oddechowego z powodu zamieszkania w zawilgoconym domu zmniejszyłaby się o 25%.

Więcej danych i wniosków można znaleźć w raporcie Barometr Zdrowych domów 2017, dostępnym w wersji elektronicznej na stronie www.velux.pl/zdrowedomy

Barometr zdrowych domów 2017

Barometr zdrowych domów 2017

Barometr zdrowych domów 2017

Barometr zdrowych domów 2017

Barometr zdrowych domów 2017

Barometr zdrowych domów 2017

4.7/5 - (10 votes)

Data publikacji: 22 stycznia, 2018

Autor:

4.7/5 - (10 votes)


Komentarze


Udostępnij artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Podobne artykuły