Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia DAFA.

Uczestnicy Walnego Zebrania DAFA
Uczestnicy Walnego Zebrania DAFA 

W dniu 03 września w miejscowości Przygoń miało miejsce Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia DAFA.

Zgromadzeni Członkowie Stowarzyszenia przyjęli sprawozdanie merytoryczno-finansowe, udzielając tym samym absolutorium władzom DAFA. Nad prawidłowym i sprawnym przebiegiem obrad czuwała mec. Aldona Pietrzak z Kancelarii Gessel.

Piotr Olgierd Korycki
Piotr Olgierd Korycki

Składając sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2019r., Piotr Olgierd Korycki- Prezes DAFA omówił m.in. rozszerzenie grona członków DAFA, rozwój współpracy z międzynarodowymi stowarzyszeniami branżowymi (BuGG, FLL, IFBS, IFD), spotkania Zarządu oraz Członków Założycieli. Znaczącym krokiem w rozwoju Stowarzyszenia było powołanie Rady Technicznej, której działalność stanowi duże wsparcie techniczne na rzecz wykonawców.  

Jarosław Kowalczyk
Jarosław Kowalczyk

Jarosław Kowalczyk zrelacjonował szkolenia i panele dyskusyjne dedykowane wykonawcom. Spotkania podjęły tematykę dot. zabezpieczenia przed utratą płynności finansowej w kontekście mechanizmu split payment, kierunków rozwoju organizacji we wspieraniu firm wykonawczych oraz sposobów zabezpieczenia wykonawców w relacjach z GW.  

Uczestnicy Walnego Zebrania DAFA
Uczestnicy Walnego Zebrania DAFA

Prezes poinformował, że DAFA rozszerza co roku zasięg inicjatyw, a członkowie aktywnie wspierają powstawanie standardów technicznych DAFA, dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem. W obrębie Grupy Merytorycznej BHP przetłumaczone zostały międzynarodowe wytyczne IFD, które będą stanowiły bazę do polskiego opracowania.  

Monika Hyjek
Monika Hyjek

Monika Hyjek podsumowała wielokierunkową aktywność Grupy Merytorycznej PPOŻ. Zorganizowana przez DAFA konferencja pt. „Ochrona przeciwpożarowa w obiektach budowlanych – aspekty projektowe i wykonawcze” w Poznaniu, stała się polem do promocji wytycznych „Bezpieczeństwo pożarowe ścian i fasad” przed gronem ponad 350 osób. Na uwagę zasługuje również szkolenie zorganizowane dla członków DAFA – „PPOŻ. w ujęciu projektowo-wykonawczym”, które odbyło w Łodzi oraz liczny udział ekspertów Grupy w propagowaniu wiedzy na konferencjach.

Łukasz Ostapiuk
Łukasz Ostapiuk

Łukasz Ostapiuk zrelacjonował prace Grupy Tematycznej ODDYMIANIE GRAWITACYJNE, zmierzające do opracowania „Poradnika dobrych praktyk w projektowaniu systemów oddymiania grawitacyjnego obiektów budowlanych”.

Jacek Poziemski
Jacek Poziemski

Jacek Poziemski omówił działania Grupy Merytorycznej DACHY ZIELONE, która zamknęła prace nad aktualizacją  „Wytycznych dla dachów zielonych”. Wymienił wygłoszone prelekcje z ramienia Grupy w ramach eventów partnerskich.  

Katarzyna Wiktorska
Katarzyna Wiktorska

Katarzyna Wiktorska przybliżyła cel działania Grupy Tematycznej KOROZYJNOŚĆ, która dąży do opracowania „Zaleceń dotyczących ochrony przeciwkorozyjnej”. Kalendarz organizacji wypełniały w zeszłym roku liczne konferencje i seminaria uhonorowane patronatem DAFA. Ponadto, Stowarzyszenie upowszechniało wiedzę ekspercką poprzez publikacje artykułów w prasie i na portach branżowych. Dużą wagę przykładamy do kampanii „Wybierz firmę z certyfikat DAFA”, która odbyła się po raz piąty. Obserwujemy również coraz większe zainteresowanie naszym profilem na Facebooku.

Uczestnicy Walnego Zebrania DAFA
Uczestnicy Walnego Zebrania DAFA

W podsumowaniu Prezes podkreślił, że działalność DAFA jest pełna energii i ambicji, o czym świadczą nowe idee jak np. projekt „Wirtualnej Akademii DAFA”. Rok 2019 był dla Stowarzyszenia czasem dynamicznego wzrostu działalności w zakresie realizacji coraz większej liczby projektów. Dzięki zaangażowaniu dużej liczby ekspertów, DAFA ma coraz mocniejszą pozycję i jest cenioną organizacją branżową.  


Data utworzenia: 05.09.2020


dołącz do dyskusji

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.


Podobne artykuły