Na rynku

Zadbaj o swoje interesy i podpisuj dokumenty!

Wielokrotnie w procesie budowlanym ma miejsce sytuacja, w której wykonawca lub podwykonawca wykona zlecony mu zakres robót budowlanych, wystawi fakturę, przekaże plac budowy na podstawie protokołu odbioru, a następnie będzie bezskutecznie próbował wyegzekwować swoje należności za wykonane roboty. W tym przypadku istnieją różne metody rozwiązywania sporów, zarówno sądowe, jak i pozasądowe. Jeśli jednak nie ma możliwości na ugodowe rozwiązanie sporu i uzyskanie wynagrodzenia, najlepszym narzędziem szybkiej i skutecznej egzekucji jest nakaz zapłaty wydany w postępowaniu nakazowym.

Wprawdzie wniesienie powództwa i domaganie się wydania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym wiąże się po stronie powoda z większymi rygorami formalnymi, jednak warto spróbować, bowiem taki nakaz stanowi podstawę do zabezpieczenia roszczenia jeszcze przed zakończeniem postępowania sądowego. W praktyce oznacza to, że można „zamrozić” należną kwotę, a tym samym znacznie ułatwić późniejszą egzekucję. Jedną z podstaw wydania przez sąd nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym jest załączenie do pozwu zaakceptowanego przez dłużnika rachunku, najczęściej w procesie budowlanym będzie to jednak faktura podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji inwestora.

Do pozwu należy również załączyć umowę, z której wynika roszczenie, a także dowód spełnienia wzajemnego świadczenia niepieniężnego i dowód doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku.

W procesie budowlanym dowodem spełnienia wzajemnego świadczenia niepieniężnego będą protokoły częściowe oraz protokół końcowy odbioru robót podpisany przez osoby uprawnione do reprezentacji stron umowy o roboty budowlane. Z nich bowiem wynikają postępy prac, ich zaawansowanie oraz zakończenie robót, a także ewentualne kwestie wad i usterek. Bezusterkowy protokół odbioru końcowego stanowi z jednej strony potwierdzenie spełnienia przez wykonawcę świadczenia wynikającego z umowy, tj. realizacji robót budowlanych, a z drugiej strony jest podstawą wystawienia przez wykonawcę faktury VAT.

Jeśli faktura zostanie zaakceptowana i podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji inwestora, to będzie mogła z powodzeniem stanowić podstawę domagania się wydania przez sąd nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym. Taki nakaz, bez względu na ewentualne zaskarżenie go przez dłużnika i dalszy bieg procesu, może już na tym etapie zostać skierowany do komornika z wnioskiem o zajęcie wierzytelności dłużnika lub jego rachunku bankowego i zabezpieczenie kwoty wynikającej z nakazu. Stanowi to szybki sposób przeciwdziałania próbom pozbywania się majątku przez dłużnika i zapewnia skuteczną egzekucję w przyszłości. Zabezpieczone przez komornika środki nie mogą być bowiem przez dłużnika w żaden sposób naruszone.

Katarzyna Podyma
Kancelaria Radcy Prawnego
Plac Wolności 3/4a, 40-078 Katowice
tel. 32 400 89 91
tel. kom. 500 195 706
sekretariat@katarzynapodyma.com

www.katarzynapodyma.com

5/5 - (3 votes)

Data publikacji: 10 grudnia, 2019

Autor:

5/5 - (3 votes)


Komentarze


Udostępnij artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  1. Adam
    wtorek, 10 grudnia, 2019

    realizacja projektu może stanąć przez braki formalne czy finansowe. najczęściej to właśnie chodzi o fundusze. dobrze znać podstawy prawne do sprawnego załatwiania swoich spraw jednak czasami bez profesjonalnej pomocy prawnej nie da się ruszyć dalej danego sporu.

Podobne artykuły