Normy zharmonizowane w świetle projektowania

 

W Polsce wciąż pokutuje przeświadczenie, że stosowanie norm jest dobrowolne, oraz że dopuszczone jest stosowanie norm wycofanych. Jest to podejście błędne w odniesieniu do:

• norm wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania,
• norm zharmonizowanych.

Zarówno bowiem normy wymienione w ww Rozporządzeniu, jak i normy zharmonizowane są obowiązujące. Dodatkowo należy zwrócić uwagę, że w każdej normie zharmonizowanej wymieniony jest zbiór norm niezbędnych do stosowania danej normy.

Co to oznacza w praktyce, w odniesieniu do konstrukcji drewnianych?

Normy zharmonizowane PN-EN 14250, PN-EN 14080 oraz PN-EN 15497 w wykazie norm niezbędnych do ich stosowania wymieniają Eurokod 5 (PN-EN 1995-1-1) jako normę projektową.
Jet to jednoznaczne z obowiązkiem projektowania na bazie Eurokodów:
1. konstrukcji z drewna klejonego,
2. konstrukcji z drewna łączonego wzdłużnie na złącza klinowe – błędnie nazywanego KVH, gdyż KVH jest wykonywane w oparciu o normę DIN i nie jest dopuszczone do wbudowywania w Polsce),
3. wiązarów na płytki kolczaste,
a z niemożliwością projektowania ich w oparciu o starą, wycofaną normę polską
PN-B 03150.

Nowa, będąca na ostatnim etapie opracowywania, norma PN-EN 14081, również zawiera wymóg projektowania w oparciu o PN-EN 1995-1-1 – czyli projektowanie konstrukcji z drewna litego również będzie mogło odbywać się wyłącznie na bazie Eurokodów.
Należy pamiętać, że projektowanie konstrukcji według Eurokodu 5 wymaga zestawienia obciążeń również według Eurokodów, co wiąże się z koniecznością zaprojektowania całego obiektu o konstrukcji drewnianej lub obiektu której częścią jest konstrukcja drewniana, w oparciu o Eurokody.

Autorzy niniejszej notatki, wraz z grupą fachowców związanych z konstrukcjami drewnianymi, złożyli w Ministerstwie Infrastruktury wniosek o niezwłoczną nowelizacje Rozporządzenia w zakresie wycofania z Załącznika nieaktualnych norm krajowych. Zgodnie z odpowiedzią – Ministerstwo analizuje podjęcie działań związanych z nowelizacją, Nie wiadomo więc, jak długo będzie trwało wdrażanie znowelizowanego dokumentu a możliwość legalnego wbudowania wymienionych wcześniej konstrukcji wymaga zaprojektowania ich w oparciu o Eurokody. Dlatego też, niezależnie od stanu prac nad nowelizacją, obiekty zawierające konstrukcje drewniane winny być projektowane wyłącznie w oparciu o Eurokody a wykonawcy nie powinni przyjmować do realizacji projektu opracowanego w oparciu o stare normy krajowe. Projekt obiektu, zawierającego którąś z wyżej wymienionych konstrukcji (pkt. 1-3), oparty na starych normach krajowych nie może być podstawą przetargu jako uniemożliwiający zgodną z prawem realizację.

mgr inż. Ewa Ingeborga Kotwica
dr inż. Tomasz Nowak

Data utworzenia: 25.11.2015


Komentarze

  • Andrzej napisał(a):

    Przestrzeganie norm zależy od rzetelności wykonawcy, firmy, odpowiedzialność spoczywa na człowieku dostosowanie się do przepisów i norm budowlanych. Lepiej przestrzegać przepisów aby nie mieć kłopotów w przypadku katastrofy budowlanej. Normy określają dopuszczone parametry stosowania materiałów budowlanych.

dołącz do dyskusji

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


Podobne artykuły